Fundusze Promocji - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Fundusze Promocji

Administrowanie funduszami promocji produktów rolno-spożywczych

Na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2122.) utworzono 9 odrębnych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, tj.:

 • Fundusz Promocji Mleka,
 • Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego,
 • Fundusz Promocji Mięsa Wołowego,
 • Fundusz Promocji Mięsa Końskiego,
 • Fundusz Promocji Mięsa Owczego,
 • Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego,
 • Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych,
 • Fundusz Promocji Owoców i Warzyw,
 • Fundusz Promocji Ryb.

Fundusze powołano w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych.

Każdy fundusz jest zarządzany przez komisję zarządzającą składającą się z 9 członków (przedstawicieli przetwórców produktów rolnych właściwych dla danego funduszu, producentów oraz izb rolniczych). Kadencja członków komisji zarządzających trwa 4 lata. Do kompetencji komisji zarządzających należy:

 • reprezentowanie interesów branż, których dotyczą fundusze promocji, wobec ministra właściwego do spraw rynków rolnych, innych organów administracji publicznej w zakresie zarządzania funduszem promocji właściwym dla danej branży;
 • ustalanie zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji określających przede wszystkim szczegółowe warunki i tryb przedkładania propozycji programów oraz działań;
 • opracowywanie planu finansowego funduszu;
 • sporządzanie sprawozdania rzeczowego funduszu;
 • uchwalanie regulaminu danej komisji;
 • opracowywanie strategii promocji dla branż, których dotyczą fundusze promocji;
 • przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych:
  • regulaminu danej komisji,
  • zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji i planów finansowych danego funduszu promocji w zakresie realizacji celów,
  • sprawozdania rzeczowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego funduszy promocji,
  • strategii promocji opracowanej dla branży.

Do zadań KOWR należy wyłącznie administrowanie funduszami promocji oraz obsługa rachunków bankowych poszczególnych funduszy.

Dyrektor Generalny KOWR:

 • dysponuje środkami funduszy promocji na podstawie uchwał Komisji Zarządzających,
 • zapewnia obsługę prawną oraz techniczno-biurową funduszy i Komisji,
 • sporządza sprawozdania z wykonania planu finansowego funduszy,
 • ustala w drodze decyzji wysokości wpłat na Fundusz Promocji Mleka,
 • odmawia realizacji uchwał Komisji Zarządzających niezgodnych z przepisami prawa.

Wpłaty na Fundusz Promocji Mleka są dokonywane przez pierwsze podmioty skupujące w rozumieniu art. 151 rozporządzenia nr 1308/2013, w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka.
Wpłaty na pozostałe fundusze promocji, są naliczane, w wysokości 0,1% wartości netto, od:

1. następujących rzeczy ruchomych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:

 • świnie żywe,
 • bydło i cielęta żywe,
 • konie żywe,
 • owce żywe,
 • zboża,
 • owoce i warzywa,
 • drób żywy,
 • ryby

Wpłaty na poszczególne fundusze promocji są naliczane, pobierane i przekazywane przez:

 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju świń, bydła lub cieląt, koni, jagniąt lub owiec, drobiu
 • przedsiębiorców będących podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń, bydła lub cieląt, koni, jagniąt lub owiec, drobiu;
 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa na cele konsumpcyjne pszenicy, żyta, jęczmienia, kukurydzy, owsa oraz gryki;
 • przedsiębiorców będących podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży lub wytwarzają owoce i warzywa;
 • przedsiębiorców będących podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży, bądź prowadzących działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich, bądź prowadzących działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb.

2. Od 01 stycznia 2017 r. do naliczania na fundusze promocji są zobowiązani także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju: świń rzeźnych, bydła rzeźnego, owiec oraz drobiu rzeźnego, w wysokości 0,1% wartości netto tych zwierząt poddanych ubojowi a niebędących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, tj. od zwierząt pochodzących z własnych ferm.

 

 Lista członków Komisji Zarządzających Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych (.pdf)

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Ewa Koral
Autor ostatniej zmiany:
Leonard Śliwiński
Data wprowadzenia infromacji:
2016-06-28
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-05-21 12:26:50
Data i godzina publikacji:
2017-09-01 01:20:47