Pytania dotyczące promocji żywności - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Pytania dotyczące promocji żywności

Czy obciążenie finansowe z tytułu ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych leży po stronie producentów płodów rolnych, a firma przetwórcza jest zobligowana do naliczania, potrącania i odprowadzania za producenta płodów rolnych należnych zobowiązań na fundusz promocji owoców i warzyw?

Zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 5 wpłaty na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw naliczane i pobierane są od podmiotów, które zbywają na rzecz przetwórcy. owoce i warzywa. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 6) ww. ustawy przetwórca. dokonując nabycia owoców lub warzyw od podmiotów o których mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  – tj. rolników ryczałtowych zobowiązany jest do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw.


Firma wśród podmiotów dostarczających surowce owocowo – warzywne oprócz producentów bezpośrednich np. rolników ryczałtowych posiada dostawców reprezentujących inne formy:

 • zarejestrowane grupy producentów rolnych w tym: zrzeszenia, spółdzielnie, które posiadają osobowość prawną;

 • firmy handlowe posiadające osobowość prawną,

 • patronackie punkty skupu (firmy handlowe) które skupują i odsprzedają na rzecz firmy zakontraktowane na podstawie umów kontraktacyjnych surowce owocowo – warzywne

 • te formy podmiotów z osobowością prawną samodzielnie dokonują naliczania, potrącania i odprowadzania należnych zobowiązań na fundusz promocji owoców i warzyw?

Zgodnie z postanowieniami przytoczonego art. 3 ust. 3 pkt. 6) ww. ustawy firma przetwórcza nie nalicza i nie pobiera wpłat na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw od owoców i warzyw zakupionych od dostawców będących podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Podmioty te są zobowiązane do samodzielnego naliczenia, pobrania i przekazania wpłat na Fundusze w zakresie wynikających z prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.


Jeżeli nabycie towarów, od których naliczane są wpłaty na fundusze promocji zostało potwierdzone wystawieniem faktury w jednym kwartale a naliczenie i pobranie wpłaty od dostawcy nastąpiło w kolejnym kwartale to w deklaracji za który kwartał powinna zostać wykazana dana wpłata?

W przedstawionej sytuacji zastosowanie znajduje art. 6 ust 1 pkt. 2 lit a ustawy z dnia 22 maja o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych zgodnie z którym w deklaracji powinna zostać wykazana wysokość zobowiązania na rzecz danego funduszu z wyszczególnieniem kwoty naliczonej i pobranej za okresy kwartalne. Przepis ten wskazuje, iż w deklaracji należy wykazać kwoty naliczone i pobrane w okresie danego kwartału.
W sytuacji gdy nabycie towarów, od których naliczane są wpłaty na fundusze promocji, zostało potwierdzone wystawieniem faktury w jednym kwartale a naliczenie i pobranie wpłaty od dostawcy nastąpiło w kolejnym kwartale należna kwota wpłaty na danych funduszu powinna zostać wykazana, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt. 2 lit a ustawy w deklaracji sporządzonej za kwartał, w którym nastąpiło naliczenie i pobranie kwoty.


Czy z związku z zapisem art.6 ust. 4 ustawy o funduszach promocji, o tym że do wpłat i podmiotów, o których mowa w art. 3 stosuje się zapisy Ordynacji podatkowej - należy zaokrąglać pobierane wpłaty do pełnych złotych i czy tak samo należy robić przy składaniu deklaracji?

Pobierane wpłaty oraz kwoty przekazywane na rachunek danego funduszu, które są wykazywane na deklaracji powinny być zaokrąglane do pełnych złotych zgodnie z zasadą opisaną w art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  tj. (...) zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.


Czy przetwórca (producent mąki) ma naliczać 0,1 % od 1 lipca?

Zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 3 pkt. 5) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa na cele konsumpcyjne zbóż, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt. 6 lit. a ustawy są zobowiązani do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5 wpłaty są naliczane w wysokości 0,1 % wartości netto od zbóż będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


Jeśli tak, to na jakiej zasadzie? Jak technicznie ma to wyglądać?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa na cele konsumpcyjne zbóż każdorazowo naliczają i pobierają wpłaty na Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych od podmiotów (dostawców), które zbywają na ich rzecz towary z należności za te towary na podstawie faktur, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia. Następnie wszystkie wpłaty zgromadzone w ciągu kwartału są jednorazowo przekazywane na rachunek bankowy Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych prowadzony przez KOWR w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Wraz z przelewem przedsiębiorca składa zbiorczą deklarację w której podaje m.in. kwoty naliczone i pobrane na rzecz Funduszu.


Sytuacja następująca: producent sprzedaje zboże do pośrednika, pośrednik do młyna, gdzie przetwarza się zboże na mąkę. Kto pobiera i od kogo opłatę?

Wpłaty na Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych naliczane są od dostawców towarów przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa na cele konsumpcyjne zbóż. W przedstawionym przykładzie wpłata pobierana jest przez młyn od pośrednika dostarczającego zboże.


Jakie sankcje czekają przetwórcę, który nie będzie pobierał opłaty 0,1 %

Jeżeli podmiot zobowiązany do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat nie będzie realizował przepisów ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych to zgodnie z postanowieniami art.6 ust. 4 po przeprowadzeniu kontroli przez KOWR będzie zobowiązany do zapłacenia wszystkich zaległości we wpłatach na dany fundusz wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości naliczonymi jako od zaległości podatkowych.


W momencie dostawy zboża kierowca otrzymuje dowód dostawy z ilością i wartością transakcji. Faktura jest przysyłana później pocztą. Proponujemy aby oświadczenie, o którym mowa w art. 3 pkt 5b widniało na dowodzie dostawy. Tak więc obowiązek potwierdzenia naliczenia oraz pobrania zostałby spełniony jeszcze przed wystawieniem faktury. Taki sposób potwierdzenia usprawni wprowadzenie przepisów ustawy w życie.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy naliczenie i pobranie powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktur za dostarczone towary. Jednocześnie dokument potwierdzający naliczenie i pobranie wpłat na fundusze promocji powinien zawierać w szczególności:

 • nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę,

 • określenie wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty,

 • kwotę pobrana z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru.


W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego?

W przypadku Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego są dwie grupy podmiotów zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusz:

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń;

 • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń.

Jeżeli działalność w zakresie uboju świń oraz wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń jest prowadzona w ramach jednej działalności, przedsiębiorca powinien rozliczyć się łącznie ze świń zakupywanych na obydwa cele.

Przedsiębiorcy zobowiązani do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego naliczają wpłaty od wszystkich swoich dostawców, niezależnie od ich formy prawnej czy sposobu opodatkowania.
Wpłaty na fundusz naliczane są na podstawie faktur za świnie żywe zakupione przez przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat w wysokości 0,1 % wartości netto zakupionych zwierząt.

Kwota naliczona na fundusz promocji jest pobierana z należności za dostarczone zwierzęta do przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat, a pobranie jest potwierdzane przez przedsiębiorcę w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie, może być sporządzone w dowolnej formie i układzie, pod warunkiem zachowania formy pisemnej oraz uwzględnienia przynajmniej następujących informacji:

 • nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę,

 • określenia wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty,

 • kwoty pobranej z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru;

Oświadczenie może zostać również umieszczone na już istniejących dokumentach wykorzystywanych w rozliczeniach pomiędzy dostawcą a przedsiębiorcą zobowiązanym do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat, pod warunkiem zachowania wymogów wynikających z ustawy.

Należy wskazać, iż nowelizacja z dnia 15 grudnia 2016 r. (DZ. U. z 2016 r. poz. 2170) ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. wprowadziła dodatkowo obowiązek dla przedsiębiorców prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń rzeźnych do naliczania na fundusz promocji od zwierząt poddanych ubojowi a niebędących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT tj. od zwierząt pochodzących z własnych ferm. Naliczenia dokonuje się na podstawie średniej ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą w tygodniu, w którym dokonano uboju zwierząt udostępnianych w biuletynie informacyjnym zamieszczanym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych.


Po zakończeniu kwartału przedsiębiorca sporządza deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych na formularzu udostępnionym przez KOWR oraz dokonuje wpłaty na rachunek danego funduszu promocji. Numer rachunku Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego to

84 1130 1017 0020 1171 0620 0002
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ul. Karolkowa 30

01-207 WarszawaW tytule przelewu należy podać:

 • numer przedsiębiorcy, oraz

 • określenie „wpłata na fundusz promocji”.

Deklarację wpłat na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych przedsiębiorca przesyła do Oddziału Terenowego KOWR właściwego dla swojej siedziby. Deklaracja oraz wpłata na fundusz promocji powinna zostać dokonana do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Za przekroczenie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę liczone jak od zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 53 § 3 Ordynacji podatkowej przedsiębiorca obowiązany jest sam naliczyć kwotę odsetek za zwłokę we wpłatach na fundusz promocji, a następnie, zgodnie z art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej wpłacić ją na konto Funduszu bez wezwania KOWR.


W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Mięsa Wołowego?

W przypadku Funduszu Promocji Mięsa Wołowego są dwie grupy podmiotów zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusz:

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła lub cieląt;

 • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bydła lub cieląt żywych.

Jeżeli działalność w zakresie uboju bydła lub cieląt oraz wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bydła lub cieląt żywych jest prowadzona w ramach jednej działalności, przedsiębiorca powinien rozliczyć się łącznie ze zwierząt zakupywanych na obydwa cele.

Przedsiębiorcy zobowiązani do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Mięsa Wołowego naliczają wpłaty od wszystkich swoich dostawców, niezależnie od ich formy prawnej czy sposobu opodatkowania.
Wpłaty na fundusz naliczane są na podstawie faktur za bydło lub cielęta zakupione przez przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat w wysokości 0,1 % wartości netto zakupionych zwierząt.

Kwota naliczona na fundusz promocji jest pobierana z należności za dostarczone zwierzęta do przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat, a pobranie jest potwierdzane przez przedsiębiorcę w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie, może być sporządzone w dowolnej formie i układzie, pod warunkiem zachowania formy pisemnej oraz uwzględnienia przynajmniej następujących informacji:

 • nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę,

 • określenia wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty,

 • kwoty pobranej z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru;

Oświadczenie może zostać również umieszczone na już istniejących dokumentach wykorzystywanych w rozliczeniach pomiędzy dostawcą a przedsiębiorcą zobowiązanym do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat, pod warunkiem zachowania wymogów wynikających z ustawy.

Należy wskazać, iż nowelizacja z dnia 15 grudnia 2016 r. (DZ. U. z 2016 r. poz. 2170) ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. wprowadziła dodatkowo obowiązek dla przedsiębiorców prowadzący działalność gospodarczą w zakresie bydła rzeźnego do naliczania na fundusz promocji od zwierząt poddanych ubojowi a niebędących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT tj. od zwierząt pochodzących z własnych ferm.

Naliczenia dokonuje się na ceny netto zakupu bydła rzeźnego za wagę żywą w tygodniu, w którym dokonano uboju zwierząt udostępnianych w biuletynie informacyjnym zamieszczanym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

 

Po zakończeniu kwartału przedsiębiorca sporządza deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych na formularzu udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego oraz dokonuje wpłaty na rachunek danego funduszu promocji. Numer rachunku Funduszu Promocji Mięsa Wołowego to

57 1130 1017 0020 1171 0620 0003
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ul. Karolkowa 30

01-207 Warszawa


W tytule przelewu należy podać:

 • numer przedsiębiorcy, oraz

 • wpłata na fundusz promocji.

Deklarację wpłat na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych przedsiębiorca przesyła do Oddziału Terenowego KOWR właściwego dla swojej siedziby. Deklaracja oraz wpłata na fundusz promocji powinna zostać dokonana do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Za przekroczenie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę liczone jak od zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 53 § 3 Ordynacji podatkowej przedsiębiorca obowiązany jest sam naliczyć kwotę odsetek za zwłokę we wpłatach na fundusz promocji, a następnie, zgodnie z art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej wpłacić ją na konto Funduszu bez wezwania KOWR.


W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Mięsa Końskiego?

W przypadku Funduszu Promocji Mięsa Końskiego są dwie grupy podmiotów zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusz:

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju koni;

 • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych koni.

Jeżeli działalność w zakresie uboju koni oraz wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych koni jest prowadzona w ramach jednej działalności, przedsiębiorca powinien rozliczyć się łącznie ze zwierząt zakupywanych na obydwa cele.

Przedsiębiorcy zobowiązani do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Mięsa Końskiego naliczają wpłaty od wszystkich swoich dostawców, niezależnie od ich formy prawnej czy sposobu opodatkowania.
Wpłaty na fundusz naliczane są na podstawie faktur za konie zakupione przez przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat w wysokości 0,1 % wartości netto zakupionych zwierząt.

Kwota naliczona na fundusz promocji jest pobierana z należności za dostarczone zwierzęta do przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat, a pobranie jest potwierdzane przez przedsiębiorcę w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie, może być sporządzone w dowolnej formie i układzie, pod warunkiem zachowania formy pisemnej oraz uwzględnienia przynajmniej następujących informacji:

 • nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę,

 • określenia wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty,

 • kwoty pobranej z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru;

Oświadczenie może zostać również umieszczone na już istniejących dokumentach wykorzystywanych w rozliczeniach pomiędzy dostawcą a przedsiębiorcą zobowiązanym do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat, pod warunkiem zachowania wymogów wynikających z ustawy.

Wpłaty pobrane od dostawców są gromadzone przez przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat do zakończenia kwartału. Po zakończeniu kwartału przedsiębiorca sporządza deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych na formularzu udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego oraz dokonuje wpłaty na rachunek danego funduszu promocji. Numer rachunku Funduszu Promocji Mięsa Końskiego to

30 1130 1017 0020 1171 0620 0004
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ul. Karolkowa 30

01-207 Warszawa


W tytule przelewu należy podać:

 • numer przedsiębiorcy, oraz

 • określenie „wpłata na fundusz promocji”.

Deklarację wpłat na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych przedsiębiorca przesyła do Oddziału Terenowego KOWR właściwego dla swojej siedziby. Deklaracja oraz wpłata na fundusz promocji powinna zostać dokonana do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Za przekroczenie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę liczone jak od zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 53 § 3 Ordynacji podatkowej przedsiębiorca obowiązany jest sam naliczyć kwotę odsetek za zwłokę we wpłatach na fundusz promocji, a następnie, zgodnie z art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej wpłacić ją na konto Funduszu bez wezwania KOWR.


W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Mięsa Owczego?

W przypadku Funduszu Promocji Mięsa Owczego są dwie grupy podmiotów zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusz:

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju jagniąt lub owiec;

 • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych jagniąt lub owiec.

Jeżeli działalność w zakresie uboju jagniąt lub owiec oraz wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych jagniąt lub owiec jest prowadzona w ramach jednej działalności, przedsiębiorca powinien rozliczyć się łącznie ze zwierząt zakupywanych na obydwa cele.

Przedsiębiorcy zobowiązani do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Mięsa Owczego naliczają wpłaty od wszystkich swoich dostawców, niezależnie od ich formy prawnej czy sposobu opodatkowania.
Wpłaty na fundusz naliczane są na podstawie faktur za jagnięta lub owce zakupione przez przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat w wysokości 0,1 % wartości netto zakupionych zwierząt.

Kwota naliczona na fundusz promocji jest pobierana z należności za dostarczone zwierzęta do przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat, a pobranie jest potwierdzane przez przedsiębiorcę w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie, może być sporządzone w dowolnej formie i układzie, pod warunkiem zachowania formy pisemnej oraz uwzględnienia przynajmniej następujących informacji:

 • nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę,

 • określenia wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty,

 • kwoty pobranej z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru;

Oświadczenie może zostać również umieszczone na już istniejących dokumentach wykorzystywanych w rozliczeniach pomiędzy dostawcą a przedsiębiorcą zobowiązanym do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat, pod warunkiem zachowania wymogów wynikających z ustawy.

Należy wskazać, iż nowelizacja z dnia 15 grudnia 2016 r. (DZ. U. z 2016 r. poz. 2170) ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. wprowadziła dodatkowo obowiązek dla przedsiębiorców prowadzący działalność gospodarczą w zakresie owiec do naliczania na fundusz promocji od zwierząt poddanych ubojowi a niebędących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT tj. od zwierząt pochodzących z własnych ferm.

Naliczenia dokonuje się na podstawie średniej ceny zakupu owiec za wagę żywą w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonano uboju zwierząt udostępnianych w biuletynie informacyjnym zamieszczanym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

 

Po zakończeniu kwartału przedsiębiorca sporządza deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych na formularzu udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego oraz dokonuje wpłaty na rachunek danego funduszu promocji. Numer rachunku Funduszu Promocji Mięsa Owczego to

03 1130 1017 0020 1171 0620 0005
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ul. Karolkowa 30

01-207 Warszawa

 

W tytule przelewu należy podać:

 • numer przedsiębiorcy,  oraz

 • określenie „wpłata na fundusz promocji”.

Deklarację wpłat na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych przedsiębiorca przesyła do Oddziału Terenowego KOWR właściwego dla swojej siedziby. Deklaracja oraz wpłata na fundusz promocji powinna zostać dokonana do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Za przekroczenie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę liczone jak od zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 53 § 3 Ordynacji podatkowej przedsiębiorca obowiązany jest sam naliczyć kwotę odsetek za zwłokę we wpłatach na fundusz promocji, a następnie, zgodnie z art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej wpłacić ją na konto Funduszu bez wezwania KOWR.


W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych?

W przypadku Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusz zobowiązani są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa na cele konsumpcyjne zbóż.

Przedsiębiorcy zobowiązani do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych naliczają wpłaty od wszystkich swoich dostawców, niezależnie od ich formy prawnej czy sposobu opodatkowania.
Wpłaty na fundusz naliczane są na podstawie faktur za zboże zakupione przez przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat w wysokości 0,1 % wartości netto zakupionych zbóż.

Kwota naliczona na fundusz promocji jest pobierana z należności za zboże dostarczone do przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat, a pobranie jest potwierdzane przez przedsiębiorcę w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie, może być sporządzone w dowolnej formie i układzie, pod warunkiem zachowania formy pisemnej oraz uwzględnienia przynajmniej następujących informacji:

 • nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę,

 • określenia wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty,

 • kwoty pobranej z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru;

Oświadczenie może zostać również umieszczone na już istniejących dokumentach wykorzystywanych w rozliczeniach pomiędzy dostawcą a przedsiębiorcą zobowiązanym do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat, pod warunkiem zachowania wymogów wynikających z ustawy.

Wpłaty pobrane od dostawców są gromadzone przez przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat do zakończenia kwartału. Po zakończeniu kwartału przedsiębiorca sporządza deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych na formularzu udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego oraz dokonuje wpłaty na rachunek danego funduszu promocji. Numer rachunku Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych to

73 1130 1017 0020 1171 0620 0006
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ul. Karolkowa 30

01-207 Warszawa


W tytule przelewu należy podać:

 • numer przedsiębiorcy, oraz

 • określenie „wpłata na fundusz promocji”.

Deklarację wpłat na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych przedsiębiorca przesyła do Oddziału Terenowego KOWR właściwego dla swojej siedziby. Deklaracja oraz wpłata na fundusz promocji powinna zostać dokonana do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Za przekroczenie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę liczone jak od zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 53 § 3 Ordynacji podatkowej przedsiębiorca obowiązany jest sam naliczyć kwotę odsetek za zwłokę we wpłatach na fundusz promocji, a następnie, zgodnie z art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej wpłacić ją na konto Funduszu bez wezwania KOWR.


W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw?

W przypadku Funduszu Promocji Owoców i Warzyw są dwie grupy podmiotów zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusz:

 • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, którzy skupują owoce lub warzywa od podmiotów o których mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy o VAT (tj. rolników ryczałtowych) w celu przetworzenia lub odprzedaży;

 • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, którzy wytwarzają owoce i warzywa.

W przypadku przedsiębiorców, którzy skupują owoce lub warzywa od rolników ryczałtowych w celu przetworzenia lub odprzedaży wpłaty na Funduszu Promocji Owoców i Warzyw naliczane są wyłącznie od dostaw owoców lub warzyw realizowanych przez rolników ryczałtowych.

Wpłaty na fundusz naliczane są na podstawie faktur za owoce lub warzywa zakupione przez przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat w wysokości 0,1 % wartości netto zakupionych owoców lub warzyw.

Kwota naliczona na fundusz promocji jest pobierana z należności za owoce lub warzywa dostarczone do przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat, a pobranie jest potwierdzane przez przedsiębiorcę w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie, może być sporządzone w dowolnej formie i układzie, pod warunkiem zachowania formy pisemnej oraz uwzględnienia przynajmniej następujących informacji:

 • nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę,

 • określenia wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty,

 • kwoty pobranej z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru;

Oświadczenie może zostać również umieszczone na już istniejących dokumentach wykorzystywanych w rozliczeniach pomiędzy dostawcą a przedsiębiorcą zobowiązanym do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat, pod warunkiem zachowania wymogów wynikających z ustawy.

Wpłaty pobrane od dostawców są gromadzone przez przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat do zakończenia kwartału. Po zakończeniu kwartału przedsiębiorca sporządza deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych na formularzu udostępnionym przez KOWR oraz dokonuje wpłaty na rachunek danego funduszu promocji.

W przypadku przedsiębiorców będących podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, którzy wytwarzają owoce i warzywa wpłaty na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw wpłaty na fundusz są naliczane samodzielnie przez przedsiębiorcę w wysokości 0,1 % od wartości netto zbytych owoców lub warzyw. Przedsiębiorca, na podstawie faktur za zbyte owoce lub warzywa, po zakończeniu kwartału powinien samodzielnie:

 • wyliczyć kwotę wpłaty na fundusz promocji;

 • sporządzić deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych na formularzu udostępnionym przez KOWR;

 • dokonać wpłaty na rachunek danego funduszu promocji

Numer rachunku Fundusz Promocji Owoców i Warzyw to

46 1130 1017 0020 1171 0620 0007
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ul. Karolkowa 30

01-207 Warszawa

 


W tytule przelewu należy podać:

 • numer przedsiębiorcy, oraz

 • określenie „wpłata na fundusz promocji”.

Deklarację wpłat na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych przedsiębiorca przesyła do Oddziału Terenowego KOWR właściwego dla swojej siedziby. Deklaracja oraz wpłata na fundusz promocji powinna zostać dokonana do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Za przekroczenie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę liczone jak od zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 53 § 3 Ordynacji podatkowej przedsiębiorca obowiązany jest sam naliczyć kwotę odsetek za zwłokę we wpłatach na fundusz promocji, a następnie, zgodnie z art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej wpłacić ją na konto Funduszu bez wezwania KOWR.


W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego?

W przypadku Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego są dwie grupy podmiotów zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusz:

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju drobiu;

 • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego drobiu.

Jeżeli działalność w zakresie uboju drobiu oraz wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego drobiu jest prowadzona w ramach jednej działalności, przedsiębiorca powinien rozliczyć się łącznie ze zwierząt zakupywanych na obydwa cele.

Przedsiębiorcy zobowiązani do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego naliczają wpłaty od wszystkich swoich dostawców, niezależnie od ich formy prawnej czy sposobu opodatkowania.
Wpłaty na fundusz naliczane są na podstawie faktur za drób zakupiony przez przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat w wysokości 0,1 % wartości netto zakupionego drobiu.

Kwota naliczona na fundusz promocji jest pobierana z należności za drób dostarczony do przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat, a pobranie jest potwierdzane przez przedsiębiorcę w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie, może być sporządzone w dowolnej formie i układzie, pod warunkiem zachowania formy pisemnej oraz uwzględnienia przynajmniej następujących informacji:

 • nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę,

 • określenia wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty,

 • kwoty pobranej z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru;

Oświadczenie może zostać również umieszczone na już istniejących dokumentach wykorzystywanych w rozliczeniach pomiędzy dostawcą a przedsiębiorcą zobowiązanym do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat, pod warunkiem zachowania wymogów wynikających z ustawy.

Należy wskazać, iż nowelizacja z dnia 15 grudnia 2016 r. (DZ. U. z 2016 r. poz. 2170) ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych  z  mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. wprowadziła dodatkowo obowiązek dla przedsiębiorców prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju drobiu rzeźnego do naliczania na fundusz promocji od zwierząt poddanych ubojowi a niebędących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT tj. od zwierząt pochodzących z własnych ferm. Naliczenia dokonuje się na ceny skupu drobiu rzeźnego w tygodniu, w którym dokonano uboju zwierząt udostępnianych w biuletynie informacyjnym zamieszczanym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych.


Po zakończeniu kwartału przedsiębiorca sporządza deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych na formularzu udostępnionym przez KOWR  oraz dokonuje wpłaty na rachunek danego funduszu promocji. Numer rachunku Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego to

19 1130 1017 0020 1171 0620 0008
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ul. Karolkowa 30

01-207 Warszawa


W tytule przelewu należy podać:

 • numer przedsiębiorcy, oraz

 • określenie „wpłata na fundusz promocji”.

Deklarację wpłat na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych przedsiębiorca przesyła do Oddziału Terenowego KOWR właściwego dla swojej siedziby. Deklaracja oraz wpłata na fundusz promocji powinna zostać dokonana do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Za przekroczenie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę liczone jak od zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 53 § 3 Ordynacji podatkowej przedsiębiorca obowiązany jest sam naliczyć kwotę odsetek za zwłokę we wpłatach na fundusz promocji, a następnie, zgodnie z art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej wpłacić ją na konto Funduszu bez wezwania KOWR.


W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Ryb?

W przypadku Funduszu Promocji Ryb są trzy grupy podmiotów zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusz:

 • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, którzy skupują ryby od podmiotów o których mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy o VAT (tj. rolników ryczałtowych) w celu przetworzenia lub odprzedaży;

 • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich;

 • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb.

W przypadku przedsiębiorców, którzy skupują ryby od rolników ryczałtowych w celu przetworzenia lub odprzedaży wpłaty na Funduszu Promocji Ryb naliczane są wyłącznie od dostaw ryb realizowanych przez rolników ryczałtowych.

Wpłaty na fundusz naliczane są na podstawie faktur za ryby zakupione przez przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat w wysokości 0,1 % wartości netto zakupionych ryb.

Kwota naliczona na fundusz promocji jest pobierana z należności za ryby dostarczone do przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat, a pobranie jest potwierdzane przez przedsiębiorcę w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie, może być sporządzone w dowolnej formie i układzie, pod warunkiem zachowania formy pisemnej oraz uwzględnienia przynajmniej następujących informacji:

 • nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę,

 • określenia wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty,

 • kwoty pobranej z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru;

Oświadczenie może zostać również umieszczone na już istniejących dokumentach wykorzystywanych w rozliczeniach pomiędzy dostawcą a przedsiębiorcą zobowiązanym do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat, pod warunkiem zachowania wymogów wynikających z ustawy.

Wpłaty pobrane od dostawców są gromadzone przez przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat do zakończenia kwartału. Po zakończeniu kwartału przedsiębiorca sporządza deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych na formularzu udostępnionym przez KOWR oraz dokonuje wpłaty na rachunek danego funduszu promocji.

W przypadku

 • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich;

 • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług , którzy prowadzą działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb.

wpłaty na Fundusz Promocji Ryb są naliczane samodzielnie przez przedsiębiorcę w wysokości 0,1 % od wartości netto zbytych ryb. Przedsiębiorca, na podstawie faktur za zbyte ryby, po zakończeniu kwartału powinien samodzielnie:

 • wyliczyć kwotę wpłaty na fundusz promocji;

 • sporządzić deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych na formularzu udostępnionym przez KOWR;

 • dokonać wpłaty na rachunek danego funduszu promocji.

Numer rachunku Fundusz Promocji Ryb to

89 1130 1017 0020 1171 0620 0009
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ul. Karolkowa 30

01-207 Warszawa


W tytule przelewu należy podać:

 • numer, oraz

 • określenie „wpłata na fundusz promocji”.

Deklarację wpłat na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych przedsiębiorca przesyła do Oddziału Terenowego KOWR właściwego dla swojej siedziby. Deklaracja oraz wpłata na fundusz promocji powinna zostać dokonana do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Za przekroczenie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę liczone jak od zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 53 § 3 Ordynacji podatkowej przedsiębiorca obowiązany jest sam naliczyć kwotę odsetek za zwłokę we wpłatach na fundusz promocji, a następnie, zgodnie z art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej wpłacić ją na konto Funduszu bez wezwania KOWR.


Podmiot skupuje surowiec (warzywa i owoce) od rolników ryczałtowych jak również od rolników prowadzących działalność gospodarczą oraz firm skupujących surowiec od rolników. Któremu dostawcy należy naliczyć i pobrać wpłatę na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw?

Jeżeli podmiot, o którym mowa w pytaniu jest przedsiębiorcą będącym podatnikiem od towarów i usług w rozumieniu ustawy VAT powinien zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 6 lit a. ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych naliczyć i pobrać wpłaty tylko od rolników ryczałtowych.


Czy termin przekazania potrąconych kwot nie powinien wynikać – zgodnie z Ustawą o VAT w okresach miesięcznych?

Termin miesięczny wskazany w przepisach ustawy o podatku VAT dot. tylko i wyłącznie przedmiotowego podatku. Do wpłat na fundusze stosuje się przepisy ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o promocji produktów rolno-spożywczych.


Czy istnieje możliwość, aby rolnik ryczałtowy mógł sam odprowadzać należną kwotę na Fundusz, zamiast obciążać tym obowiązkiem swoich odbiorców?

W świetle zapisów ustawy rolnik ryczałtowy nie jest podmiotem zobowiązanym do wpłat na fundusze, a co za tym idzie nie może samodzielnie ich naliczać i pobierać.


Czy potrącenie opłaty w wysokości 0,1 % na Fundusz Promocji Ryb dotyczą także dostawców zagranicznych, niebędących rolnikami ryczałtowymi (RR) np. Norwegia, która jest dostawcą znaczących ilości łososia?

W przypadku, zakupu łososia z Norwegii naliczenie i pobranie wpłaty na fundusz nie ma miejsca, ponieważ zakup nie spełnia kryteriów zawartych art. 3 pkt 3 ust 8 lit a. ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych. Zakupu nie dokonano od rolnika ryczałtowego.


Rolnik ryczałtowy będący producentem ryb dokonuje exportu tychże ryb. Czy jest zobowiązany do odprowadzenia składki?

Jeżeli producent jest rolnikiem ryczałtowym (RR) nie występuje naliczenie na fundusz promocji ryb, ponieważ odbiorca zagraniczny nie jest wymieniony jako podmiot zobowiązany do naliczenia i pobrania wpłaty na fundusz. RR również nie jest płatnikiem VAT i nie może dokonać naliczenia wpłaty na Fundusz.


Wykaz towarów objętych obowiązkiem odprowadzenia składek na fundusz promocji ryb nie zawiera pozycji "ryba głęboko zamrożona", a taka jest częstym przypadkiem w przedsiębiorstwach połowowych, kiedy nalicza się składkę?

„Ryba zamrożona” nie podlega naliczeniu wpłaty na fundusz promocji ryb, ponieważ nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa dnia 25 czerwca 2009 r., w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których są naliczane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych.


Zakład zajmujący się przetwórstwem mięsa dokonuje zakupu żywca i zleca ubój innej ubojni a następnie ubity żywiec wraca do zakładu, który zlecił ubój. Czy w tym przypadku wystąpi naliczenie i pobranie wpłaty na Fundusz?

Jeżeli zakład zlecający ubój innej ubojni nie posiada w zakresie swojej działalności gospodarczej czynności związanych z ubojem to naliczenie wpłaty na fundusz nie nastąpi, ponieważ ma tutaj miejsce usługa uboju i nie występuje zbycie towaru na rzecz podmiotu, który dokonał usługi.
Natomiast, w przypadku gdzie zakład zajmujący się przetwórstwem mięsa zleca ubój innej ubojni a posiada w zakresie swojej działalności zapis o prowadzeniu działalności w zakresie uboju jest zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 maja 2009 o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych  podmiotem zobowiązanym do naliczenia pobrania i przekazania wpłaty na fundusze promocji.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2017-07-11
Data i godzina ostatniej zmiany:
2017-07-11 11:55:49
Data i godzina publikacji:
2017-07-11 11:55:18