Wpłaty na pozostałe fundusze promocji - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Wpłaty na pozostałe fundusze promocji

Odprowadzanie wpłat na fundusze promocji
Zgodnie z art. 3 ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2122, z późn. zm.) przedsiębiorcy:

 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń;
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła lub cieląt;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego bydła lub cieląt;
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju koni;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych koni;
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju jagniąt lub owiec;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych jagniąt lub owiec;
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa na cele konsumpcyjne zbóż;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku o towarów i usług tj. rolników ryczałtowych;
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju drobiu;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego drobiu
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku o towarów i usług;

przy zakupie każdego z towarów od którego naliczane są wpłaty na fundusze promocji tj.:

 • świń żywych;
 • bydła i cieląt żywych;
 • koni żywych;
 • owiec żywych;
 • zbóż;
 • owoców i warzyw;
 • drobiu żywego;
 • ryb

są zobowiązani do naliczenia i pobrania od dostawcy (tj. od podmiotu, który zbywa na ich rzecz ww. towary) wpłaty na fundusze promocji w wysokości 0,1 % wartości netto. Naliczenie i pobranie powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury za ww. towary.

Naliczenie i pobranie wpłat na fundusze promocji powinno zostać potwierdzone w formie pisemnego oświadczenia zawierającego przynajmniej:

 • nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę,
 • określenie wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty,
 • kwotę pobrana z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru;

Wpłaty pobrane od dostawców w ww. terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wystawienia faktur za towary objęte obowiązkiem wpłat na fundusze promocji są odprowadzane przez zobowiązanych do tego przedsiębiorców po zakończeniu kwartału lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału w którym dokonał naliczenia i pobrania od swoich dostawców.

Jednocześnie, przedsiębiorcy:

 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy wytwarzają owoce i warzywa
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych i morskich
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb

samodzielnie naliczają wpłaty na poszczególne fundusze promocji na podstawie faktur za zbyte przez nich towary objęte obowiązkiem wpłat na fundusze. Kwota naliczona za towary zbyte w ramach kwartału powinna zostać odprowadzona na rachunek funduszu promocji po zakończeniu kwartału lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
Należy wskazać, iż nowelizacja ww. ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. (DZ. U. z 2016 r. poz. 2170) z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. wprowadziła dodatkowo obowiązek dla przedsiębiorców prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju:

 • świń rzeźnych,
 • bydła rzeźnego,
 • owiec,
 • drobiu rzeźnego

do naliczania na fundusze promocji od zwierząt poddanych ubojowi a niebędących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT tj. od zwierząt pochodzących z własnych ferm.
Naliczenia dokonuje się na podstawie:

 1. średniej ceny netto zakupu świń rzeźnych* za wagę żywą w tygodniu, w którym dokonano uboju zwierząt,
 2. ceny netto zakupu bydła rzeźnego* za wagę żywą w tygodniu, w którym dokonano uboju zwierząt,
 3. średniej ceny zakupu owiec* za wagę żywą w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonano uboju zwierząt,
 4. ceny skupu drobiu rzeźnego* w tygodniu, w którym dokonano uboju zwierząt

*udostępnianych w biuletynie informacyjnym zamieszczanym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

Przedsiębiorcy zobowiązani do dokonywania wpłat na fundusze promocji wraz z wpłatą są zobowiązani do złożenia do Dyrektora Generalnego KOWR, za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego dla siedziby przedsiębiorcy deklaracji w której w szczególności określona zostanie:

 • wartość netto towaru;
 • kwota wpłat na fundusze promocji pobrana od dostawców;
 • kwota wpłat na fundusze naliczona do odprowadzenia.

Jeżeli wysokość kwoty naliczonej nie przekracza pięciokrotnie wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. 58 zł) zobowiązanie to zalicza się na poczet zobowiązania za kolejny kwartał.
W powyższej sytuacji obowiązek złożenia deklaracji powstaje w kwartale, w którym zostanie osiągnięta kwota 58 zł, z uwzględnieniem zasady, iż należy złożyć deklaracje za poszczególne kwartały, a nie jedną tzw. zbiorczą deklarację.


Naliczenie wpłat na fundusze od towarów nabytych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia W art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2122 z późn. zm.) ustawodawca przewidział zwolnienie z wpłat na fundusze promocji od towarów stanowiących przedmiot wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu przepisów o VAT. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.
Istotą więc wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest nabycie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Jeżeli nie została dokonana na rzecz danego przedmiotu czynności, która byłaby uznana za dostawę towarów, to wówczas u podmiotu tego nie wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Drugim niezbędnym elementem dostawy jest aby nabyte towary były przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki towaru.
Spełnienie powyższych dwóch warunków jest warunkiem koniecznym uznania danej czynności za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Nie są one jednakże warunkami wyłącznymi. Ustawa, powtarzając w tym zakresie regulacje prawa wspólnotowego, konstruuje wiele dodatkowych warunków o różnym charakterze, które wpływają na możliwość uznania czynności, będącej nabyciem prawa do rozporządzania towarami, które są następnie przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego, za wewnątrzwspólnotowego nabycie towarów.
Z przepisu art. 3 ust. 6 ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych, należy wskazać iż wpłat nie pobiera się od towarów stanowiących przedmiot wewnątrzwspólnotowego nabycia. Zgodnie z powyżej przedstawioną definicją dalsze zbycie towaru przez podmiot krajowy będący właścicielem towarów na terenie kraju nie jest już wewnątrzwspólnotowym nabyciem, co oznacza iż nie powinien korzystać ze zwolnienia.


 Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2122 z późn. zm.) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  udostępnia deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych. Deklaracja powinna zostać złożona do Dyrektora Generalnego za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy zobowiązanego do naliczenia, pobierania i przekazania wpłat na fundusze promocji.
Deklaracja powinna zostać złożona po zakończeniu kwartału którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty należnej na dany fundusz promocji na wyodrębniony rachunek, którego numer podany jest w deklaracji.

Przedsiębiorcy zobowiązani do dokonywania wpłat na więcej niż 1 fundusz promocji składają wyłącznie 1 deklarację wykazując zobowiązania na poszczególnych funduszach promocji. Natomiast zobowiązania na poszczególne fundusze muszą zostać uregulowane odrębnie na rachunki poszczególnych funduszy promocji.

Wykaz Oddziałów Terenowych KOWR właściwych terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy
 


Stosowanie zaokrągleń przy naliczaniu, pobieraniu i przekazywaniu wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych Podmioty  wskazane w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2122 z późn. zm.) są zobowiązane do:

 • złożenia do Dyrektora Generalnego KOWR deklaracji, gdzie wykazywana jest m.in. wysokość zobowiązania na rzecz danego funduszu promocji;
 • dokonania wpłaty na rachunek bankowy danego funduszu promocji w kwocie wskazanej w deklaracji.

Przepis art. 6 ust. 4 ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych wskazuje, iż do wpłat i podmiotów zobligowanych do stosowania przepisów ustawy stosuje się odpowiednio przepisy działu III i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.). Ustawa ta przewiduje zasadę zaokrąglania, mającą zastosowanie do wszystkich opłat i należności, która została uregulowana w przepisie art. 63 § 1. Przepis ten stanowi, iż podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeżeniem § 2, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Jednocześnie należy wskazać, iż § 2 tego przepisu wyłącza zaokrąglanie podstaw opodatkowania i kwot podatków tylko w odniesieniu do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.


Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych oraz ustawy Ordynacja podatkowa należy wskazać, iż wpłaty na fundusze promocji naliczane i pobierane od dostawców towarów powinny być zaokrąglane do pełnych złotych, zgodnie z przepisem art. 63 § 1. Zasadę zaokrąglania należy również stosować przy samodzielnym naliczaniu wpłat na fundusze promocji przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 6) lit b) i pkt. 8) lit b) i c).

Prawidłowo przeprowadzone zaokrąglenie wpłat na fundusze promocji na etapie naliczenia wpłaty pozwoli na uzyskanie kwoty zobowiązania wyrażonej w pełnych złotych, która powinna być zawarta na deklaracji wpłat na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych.

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2017-07-11
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-02-05 11:00:15
Data i godzina publikacji:
2017-09-01 11:54:28