Zawiadomienie o naborze do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zawiadomienie o naborze do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie

Na podstawie Zarządzeniem nr 21/2018/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 5.02.2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR, Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie ogłasza nabór na członków Rady Społecznej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie.

W skład Rady wchodzić będzie dwóch przedstawicieli izby rolniczej oraz po jednym przedstawicielu organizacji rolniczych, funkcjonujących na terenie działania Oddziału Terenowego KOWR w Lublinie, posiadających struktury o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz liczących co najmniej 1000 członków
w skali kraju. Do organizacji rolniczych zalicza się: społeczno-zawodowe organizacje rolników, związki zawodowe rolników oraz inne organizacje działające na rzecz rolników lub rolnictwa.

Rada może liczyć nie mniej niż 7 i nie więcej niż 11 członków. W przypadku, gdy więcej niż 9 organizacji rolniczych wskaże swoich przedstawicieli do Rady, to w jej skład wejdą przedstawiciele tych organizacji, które zrzeszają największą liczbę członków.

Lubelska Izba Rolnicza i organizacje rolnicze spełniające powyższe warunki, proszone są o składanie do Dyrektora OT KOWR w Lublinie w terminie do 23 lutego 2018r., pisemnego wniosku o powołanie swoich przedstawicieli do Rady.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kserokopię statutu organizacji;
  2. Odpis z właściwego rejestru organizacji rolniczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku,
  3. Dane kontaktowe do przedstawiciela organizacji w Radzie,
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających członkostwo co najmniej 1000 osób w organizacji rolniczej lub oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji rolniczej o liczbie członków.

Rada Społeczna zostanie powołana zarządzeniem Dyrektora OT KOWR w Lublinie. Rada jest gremium doradczym i opiniującym dla Dyrektora OT KOWR w Lublinie, w szczególności do zadań Rady należy opiniowanie wniosków Dyrektora w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zgłaszanie wniosków dotyczących sposobu zagospodarowania nieruchomości Zasobu.

Kadencja Rady trwa dwa kolejne lata. Pierwsza kadencja Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym KOWR w Lublinie rozpoczyna się 15 marca 2018r. Posiedzenia Rady będą zwoływane
z inicjatywy własnej Dyrektora OT KOWR w Lublinie lub na wniosek więcej niż połowy liczby członków wchodzących w skład Rady. Posiedzenia Rady będą zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Obsługę organizacyjną rady będzie zapewniał Oddział Terenowy KOWR w Lublinie,

Członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście.

Członek Rady może zostać odwołany przez Dyrektora OT KOWR w Lublinie:

- na wniosek organizacji, której jest przedstawicielem,

- na wniosek członka Rady Społecznej.

Wnioski należy składać do Dyrektora OT KOWR w Lublinie na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin z dopiskiem na kopercie: „Rada Społeczna OT KOWR w Lublinie”.

Lublin. 09.02.2018r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Magdalena Filipek
Autor ostatniej zmiany:
Ernest Jaworowski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-02-09
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-02-09 09:35:28
Data i godzina publikacji:
2018-02-09 09:33:12