Załatwianie spraw - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Załatwianie spraw

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1257 tekst jednolity)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Skargę lub wniosek można wnieść na piśmie w następujący sposób:

  • pocztą na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa

  • poprzez okienko podawcze w siedzibie Centrali KOWR, jak i w Oddziałach Terenowych,
  • faxem na nr ………
  • pocztą elektroniczną na adres: ……………@.....

Skargi i wnioski wnoszone do KOWR powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego (siedziba) - w tym kod pocztowy. O stanie rozstrzygania lub załatwiania swoje sprawy można się dowiedzieć bezpośrednio w komórce organizacyjnej danej jednostki organizacyjnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w zakresie zadań której znajduje się przedmiot sprawy zainteresowanego. O kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw decyduje kolejność ich wpływu.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Przemysław Cieszkowski
Data wprowadzenia infromacji:
2017-08-03
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-03-28 12:49:33
Data i godzina publikacji:
2017-08-03 12:06:33