OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO – SAMOCHÓD MITSUBISHI WI5095T - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO – SAMOCHÓD MITSUBISHI WI5095T

Na podstawie Ustawy z dnia 16.12.2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016r. poz. 2259 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.04.2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r. poz. 729) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie („Organizator przetargu”) ogłasza przetarg na sprzedaż używanego samochodu Mitsubishi L200 o nr rejestracyjnym WI5095T.

 1. Organizator przetargu:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Warszawie

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

NIP 5272818355

 

 1. Przedmiot przetargu:

 

Marka:

Mitsubishi

Model:

L 200 DID MR’06 E4 2.9t

Wersja:

Invite

Nr identyfikacyjny VIN:

MMCJNKB409D011146

Rodzaj pojazdu:

samochód ciężarowy do 3.5t

Rok produkcji:

2009

Rodzaj nadwozia:

pick-up z podwójną kabiną

Liczba drzwi:

4

Pojemność silnika:

2477 cm3

Moc silnika:

100 kW, 136KM

Rodzaj silnika:

Diesel

Data pierwszej rejestracji:

06.10.2009

Przebieg pojazdu:

335 619 km

Pochodzenie pojazdu:

Polska

Nr rejestracyjny:

WI 5095T

Rodzaj skrzyni biegów:

Manualna

Kolor powłoki lakierowej:

Czarny

Norma spalania:

Euro4

  

Wyposażenie dodatkowe:

hak holowniczy demontowany

  

Ogumienie zimowe:

NOKIAN TYRES 245/70 R16 111T XL HT SUV TL

 

 1. Samochód będący przedmiotem przetargu można oglądać przy Alei Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa w dni robocze od dnia 10.07.2018r. do dnia 07.08.2018r., w godzinach 900 – 1400 po wcześniejszym telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu terminu z Panem Bartłomiejem Kujawskim, tel. +48 600 232 195,  e-mail: bartlomiej.kujawski@kowr.gov.pl
 2. Cena wywoławcza wynosi: 15 990,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych brutto).
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium wynosi: 10% ceny wywoławczej - tj. 1 599,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
  • Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek Organizatora przetargu prowadzony przez bank BGK o numerze 68 1130 1017 0020 1235 6920 0001 - w terminie do dnia 06.08.2018 r. (dwa dni przed terminem otwarcia ofert), z dopiskiem na przelewie: Wadium – przetarg na sprzedaż samochodu Mitsubishi WI5095T.
  • Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni odpowiednio, po dokonaniu wyboru oferty lub jej odrzuceniu,
   a Oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny.
  • Wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od kupna (w tym wpłaty pozostałej ceny stanowiącej różnicę między ceną oferowaną, a kwotą wadium).
  • Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Organizatora przetargu.
 4. Oferta pisemna złożona w toku przetargu, powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i informacje zawarte we wzorze oferty (który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), w tym:
  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  • numer PESEL lub numer NIP,
  • oferowaną cenę i deklarację jej zapłaty przelewem,
  • oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  • pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez ,,Oferenta’’ pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z przetargiem na sprzedaż samochodu, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
  • oryginał lub kserokopia potwierdzenia dokonania wpłaty wadium,
   w przypadku dokonania wpłaty wadium przy wykorzystaniu bankowego systemu elektronicznego, wydruk z systemu potwierdzający dokonanie transakcji,
  • wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium, w przypadku braku takiej informacji zwrot nastąpi na rachunek z którego zostało wadium wpłacone,
  • reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów oraz osób fizycznych stających do przetargu – dołączają dokument właściwego pełnomocnictwa, potwierdzony za zgodność z oryginałem, oryginał lub odpis poświadczony przez notariusza.
 5. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, do dnia 08.08.2018r., do godz. 1100 do siedziby Organizatora przetargu w Warszawie pod adresem: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa w kancelarii – piętro 3c.
 6. Kompletną ofertę należy złożyć w 2 opakowaniach (zewnętrznym i wewnętrznym), i każde opakowanie oznaczyć napisem:

„Oferta na zakup samochodu – przetarg Mitsubishi WI5095T

Otworzyć na publicznej sesji otwarcia ofert w dniu 08.08.2018r.”

 1. Na opakowaniu wewnętrznym należy także podać adres i nazwę Oferenta.
 2. Opakowanie zewnętrzne nie powinno mieć oznakowań umożliwiających identyfikację Oferenta.
 3. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie, o dacie doręczenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Organizatora przetargu, a nie data jej wysłania.
 4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.08.2018r., o godz. 1115, w siedzibie Organizatora przetargu, tj. w Warszawie przy Placu Bankowym 2, piętro IIIc, sala konferencyjna.
 5. Otwarcie ofert.
 • Otwarcie ofert jest jawne.
 • Otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa powołana przez Organizatora przetargu.
 • Podczas otwarcia ofert podaje się nazwę (firmę) Oferenta, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.
 • Kolejność otwarcia ofert zgodna jest z kolejnością ich wpływu do Zamawiającego.
 1. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin licytacji.
 2. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert skutkować będzie ich odrzuceniem.
 4. Przedmiotu przetargu nie mogą nabywać osoby wymienione w §21 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.04.2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r. poz. 729).
 5. Kryterium wyboru oferty – najwyższa cena – 100%.
 6. Cena oferowana nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 7. Okres związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 8. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
 • zostanie ona złożona po wyznaczonym terminie, na niewłaściwy adres, bez umocowania lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 • oferent złoży więcej niż jedną ofertę,
 • nie zawiera ona danych i dokumentów określonych w dokumentacji przetargowej, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 1. Komisja przetargowa o odrzuceniu oferty zawiadomi Oferenta w przeciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
 2. Faktura zostanie wystawiona w przeciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu i wysłana zwycięzcy przetargu.
 3. Termin płatności faktury wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury.
 4. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia samochodu w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
 5. Wydanie samochodu oferentowi nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia potwierdzonego przez organizatora przetargu i podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego oraz oświadczenia o wypowiedzeniu obowiązującej polisy OC (wypowiedzenie ze skutkiem na dzień 31.08.2018r.), jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu kwoty nabycia samochodu na konto organizatora przetargu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30;
 2. W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ppkt 1);
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z udziałem w przetargu na sprzedaż samochodu służbowego i ew. zawarciem umowy kupna-sprzedaży co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania o której mowa w art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 5. Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w przetargu oraz zakupu samochodu;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Marcin Wysocki
Autor ostatniej zmiany:
Ernest Jaworowski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-07-10
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-07-10 11:29:17
Data i godzina publikacji:
2018-07-10 10:56:56