OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO – SAMOCHÓD OSOBOWY - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO – SAMOCHÓD OSOBOWY

Na podstawie Ustawy z dnia 16.12.2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016r. poz. 2259 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.04.2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r. poz. 729) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie Oddział Terenowy w Lublinie („Sprzedawca”) ogłasza przetarg na sprzedaż jednego samochodu osobowego.

 1. Sprzedający:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Lublinie

Ul. Karłowicza 4

20-027 Lublin

NIP 5272818355

 1. Miejsce i termin składania ofert przetargowych: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin, osobiście w sekretariacie IV piętro, pokój nr 402 lub za pośrednictwem dowolnej firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie na adres siedziby Sprzedającego tj. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na zakup samochodu służbowego – postępowanie nr LUB.WOP.233.3.2018.MFI”. Termin składania ofert: 20 lipca 2018r. do godz. 12.00.

2.1 W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie, o dacie doręczenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Sprzedawcy, a nie data jej wysłania.

3.   Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu można oglądać przy ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin w dni robocze od dnia 06.07.2018r. do dnia 18.07.2018r., w godzinach 9.00 – 14.00 po wcześniejszym telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu terminu z Panem Łukaszem Zychem,
tel. +48 81536-37-00, mail: lukasz.zych@kowr.gov.pl.

4.   Przedmiot sprzedaży:

Marka:                                       Skoda

Model:                                       Octavia I

Wersja:                                     Tour

        Nr identyfikacyjny VIN:            TMBDX41U088840637

Rodzaj pojazdu:                        Samochód osobowy

Rok produkcji:                           2007

Rodzaj nadwozia:                      Liftback

Liczba drzwi:                             5

Pojemność silnika:                    1595 cm3

Moc silnika:                               102 KM

Rodzaj silnika:                          Benzyna/LPG

Data pierwszej rejestracji:        17-09-2007

Przebieg pojazdu:                     187131 km

Pochodzenie pojazdu:               Polska

Nr rejestracyjny:                       LU 8335V

Rodzaj skrzyni biegów:             Manualna

Kolor powłoki lakierowej:         Szary metalik

 

Wyposażenie: czujniki cofania, fotel kierowcy z regulacją wysokości, immobilizer, klimatyzacja automatyczna, regulowana kolumna kierownicy, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, system ABS, MSR, ACS, elektryczne szyby przednie, lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie, zamek centralny zdalnie sterowany, wspomaganie układu kierowniczego, radio Pioneer.

 

Stan techniczny pojazdu: silnik pobiera olej, ślady wycieków oleju poprzez uszczelnienia technologiczne silnika, do wymiany zestaw sprzęgła, chłodnica, wentylator chłodnicy, układ hamulcowy (w stanie nadmiernego zużycia), poprzecierana, poplamiona tapicerka foteli, korozja na pokrywie bagażnika, zarysowania na okładzinie zderzaka przedniego, złe spasowanie zderzaka przedniego z lewej strony, korozja na poszyciu progów, zarysowanie oraz korozja błotnika tylnego prawego i lewego w okolicy rantu nadkola, otarcia okładziny zderzaka tylnego, korozja w dolnych częściach błotników przednich i tylnych, bieżnik opon letnich około 5-6 mm, brak opon zimowych, niesprawna instalacja gazowa.

zdjęcie samochodu - przódzdjęcie samochodu - tył

4.1 Oferent ma możliwość zapoznania się z opinią wystawioną przez rzeczoznawcę zawierającą szczegółowy opis stanu technicznego pojazdu, która jest dostępna w siedzibie Sprzedającego IV piętro, pok. 413.  

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium wynosi: 10% - tj. 580 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych).

 1. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek Sprzedawcy prowadzony przez bank BGK o numerze 54 1130 1206 0028 9154 6520 0002 - w terminie do dnia 18.07.2018r.
 2. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub jej odrzuceniu,
  a Oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny.
 3. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zapłaty,
 4. W tytule przelewu zaleca się umieszczenie dopisku „Wadium – przetarg na sprzedaż samochodu osobowego”.
 5. Cena wywoławcza wynosi: 5 800,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych brutto).

7. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko i adres lub firmę (nazwa) i siedzibę oferenta,
 2. numer dowodu osobistego lub numer NIP,
 3. oferowaną cenę i deklarację jej zapłaty przelewem,
 4. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu oraz że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 5. oryginał lub kserokopię potwierdzenia dokonania wpłaty wadium, w przypadku dokonania wpłaty wadium przy wykorzystaniu bankowego systemu elektronicznego, wydruk z systemu potwierdzający dokonanie transakcji,
 6. wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium,
  w przypadku braku takiej informacji zwrot nastąpi na rachunek z którego zostało wadium wpłacone,
 7. w przypadku, gdy Oferent jest przedsiębiorcą należy dołączyć wydruk z Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego nie starszy niż
  3 miesiące,
 8. reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów, osób fizycznych stających do przetargu – dołączają dokument właściwego pełnomocnictwa, potwierdzony za zgodność z oryginałem, oryginał lub odpis poświadczony przez notariusza,
 9. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

8. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia
o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin licytacji i zasady, w tym postąpienie.

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert, bez podania przyczyny.

10. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

11. Kryterium wyboru oferty – najwyższa cena – 100%.

12. Cena oferowana nie może być niższa od ceny wywoławczej.

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2018r. o godzinie. 12.10 w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin, sala konferencyjna, I piętro, pokój nr 107.

14. Okres związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

15. Osobą uprawnioną do kontaktów z nabywcą w imieniu Sprzedawcy jest Pan Łukasz Zych,
tel. +48 536-37-00, mail: lukasz.zych@kowr.gov.pl.

16. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie, na niewłaściwy adres lub bez umocowania lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 2. nie zawiera danych i dokumentów określonych w dokumentacji przetargowej, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 3. Komisja przetargowa o odrzuceniu oferty zawiadomi Oferenta niezwłocznie.

17. Sprzedawca zaleca przygotowanie oferty na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

 

Klauzula informacyjna dotyczącą RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30;
 2. W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ppkt 1);
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z udziałem w przetargu na sprzedaż samochodu służbowego i ew. zawarciem umowy kupna-sprzedaży co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania o której mowa w art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 5. Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w przetargu oraz zakupu samochodu;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Magdalena Filipek
Autor ostatniej zmiany:
Ernest Jaworowski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-07-04
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-07-04 15:28:41
Data i godzina publikacji:
2018-07-05 08:00:00