Ochrona danych osobowych - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Ochrona danych osobowych

                                                         

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych w procesie naboru informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207), przy ul. Karolkowej 30/Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
   
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
   
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Jako administrator, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonych przez Panią/ Pana dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia naboru, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu będą przetwarzane przez KOWR również w celu realizacji obowiązku powadzenia ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
   
 4. Okres przetwarzania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody i/lub przez okresy przewidziane w wewnętrznych uregulowaniach KOWR, tzn.:
  - dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru są przechowywane w aktach osobowych;
  - dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zgromadzone w procesie naboru są przechowywane w KOWR/OT KOWR prowadzącym nabór, przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci mogą odebrać osobiście swoje dokumenty aplikacyjne. Złożone dokumenty aplikacyjne nie będą odsyłane kandydatom;
  - po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zgromadzone w procesie naboru zostaną protokolarnie zniszczone.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR przetwarzane będą przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji prowadzonych rejestrów i ewidencji.
   
 5. Odbiorcy danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.
  Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
   
 6. Prawa osób, których dane dotyczą
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  b)prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych;
  c) prawo do usunięcia danych osobowych;
  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

  Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez KOWR.
  Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt. 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
  Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
  Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
  Podanie danych osobowych KOWR ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o przyjęcie Pani/Pana do pracy w KOWR.
   
 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  W oparciu o Pani/Pana dane osobowe KOWR nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania.
  KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-05-24
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-06 13:24:53
Data i godzina publikacji:
2018-05-24 12:20:44