Centrala KOWR - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi monitoringu GPS floty służbowych samochodów KOWR (1342/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi monitoringu GPS floty służbowych samochodów KOWR (1342/2018/C)

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert: Oferty można składać do dnia 25.09.2018 r., do godz.12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 06.09.2018 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 13.09.2018 r. (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 06.09.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1, 2, 3, 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wersja edytowalna) - opublikowano 06.09.2018 r. (.doc)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (1) - opublikowano 11.09.2018 r. (.pdf)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2) - opublikowano 13.09.2018 r. (.pdf)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (3) - opublikowano 17.09.2018 r. (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 26.09.2018 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 26.09.2018 r. (.doc)

 

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 02.11.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Artur Andrzejewski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-09-06
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-02 17:11:02
Data i godzina publikacji:
2018-09-06 14:31:14