Centrala KOWR - Postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (658/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (658/2019/C)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 11.04.2019 r. (.pdf)

Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego

Opisu potrzeb i wymagań Zamawiającego - opublikowano 11.04.2019 r. (.pdf)

Załacznik nr 1 do Opisu potrzeb i wymagań Zamawiającego - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - opublikowano 11.04.2019 r. (.doc)

Załacznik nr 2 do Opisu potrzeb i wymagań Zamawiającego - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 11.04.2019 r. (.doc). Uwaga! Wykonawca składa oświadczenie w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - opublikowano 11.04.2019 r. (.XML) - Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w Opisie potrzeb i wymagań Zamawiającego)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 10.06.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty wstępnej - opublikowano 10.06.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - opublikowano 10.06.2019 r. (.pdf)

     Sekcja E. Szkodowość; Sekcja H. Wykaz pojazdów; Sekcja I. Szczegółowy wykaz majątku - opublikowano 10.06.2019 r. (.zip)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 10.06.2019 r. (.pdf) 

Identyfikator postępowania w miniPortalu - opublikowano 11.04.2019 r. (.pdf)

Klucz publiczny - opublikowano 11.04.2019 r. Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie treści SIWZ - opublikowano 04.07.2019 r. (.pdf)

 

Edytowalne wersje dokumentów

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty wstępnej (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (.doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy (.doc)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia doprecyzowana i uzupełniona po negocjacjach

Uwaga! Termin składania ofert upływa w dniu 19.08.2019 r. o godzinie 10:00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 05.08.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 05.08.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami - opublikowano 05.08.2019 r. (.zip)

Załącznik nr 3a do SIWZ - Wzór umowy dla części nr 1 zamówienia - opublikowano 05.08.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 3b do SIWZ - Wzór umowy dla części nr 2 zamówienia - opublikowano 05.08.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenia - opublikowano 05.08.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Identyfikator postępowania w miniPortalu - opublikowano 05.08.2019 r. (.pdf)

Klucz publiczny - opublikowano 05.08.2019 r. Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Nie należy używać kluczy publicznych użytych wcześniej do szyfrowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert wstępnych.

Wyjaśnienie treści SIWZ - opublikowano 08.08.2019 r. (.zip)

 

Informacja o wyniku postępowania - część nr 1: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Informacja o wyniku postępowania w części nr 1 zamówienia - opublikowano 16.08.2019 r. (.pdf)

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyniku postępowania - część nr 2: ubezpieczenia komunikacyjne

Informacja o wyniku postępowania w części nr 2 zamówienia - opublikowano 16.09.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2019-04-11
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-09-16 12:46:01
Data i godzina publikacji:
2019-04-11 11:42:30