Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług druku i dystrybucji plakatu „Program Unii Europejskiej dla szkół” (195/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług druku i dystrybucji plakatu „Program Unii Europejskiej dla szkół” (195/2019/C)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 14.02.2019 r. DO GODZINY 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 31.01.2019 r. (.pdf)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 11.02.2019 r. (.pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 31.01.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 31.01.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - opublikowano 31.01.2019 r. (.XML) - Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania - opublikowano 31.01.2019 r. Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Wyjaśnienia treści SIWZ - opublikowano 07.02.2019 r. (.pdf)

Zmiana treści SIWZ - opublikowano 07.02.2019 r. (.pdf)

Sprostowanie ogłoszenia przesłane do publikacji w Dz.U UE - opublikowano 07.02.2019 r. (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 19.02.2019 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 19.02.2019 r. (.doc)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 20.03.2019 r. (.docx)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2019-01-31
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-03-20 15:13:27
Data i godzina publikacji:
2019-01-31 11:00:00