Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi przechowywania oraz obsługi dokumentacji (385/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi przechowywania oraz obsługi dokumentacji (385/2019/C)

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 05.03.2019 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 21.02.2019 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 28.02.2019 r. (.pdf) - Zmiana terminu składania ofert do dnia 05.03.2019 r. do godziny 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 21.02.2019 r. (.pdf)

     Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 21.02.2019 r. (.doc)

     Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - opublikowano 21.02.2019 r. (.doc)

     Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - opublikowano 21.02.2019 r. (.doc)

     Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług - opublikowano 21.02.2019 r. (.doc)

     Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 21.02.2019 r. (.pdf)

          Załącznik do Istotnych Postanowień Umowy - Protokół zdawczo-odbiorczy - opublikowano 21.02.2019 r. (.pdf)

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - opublikowano 01.03.2019 r. (.pdf)

Wyjaśnienie treści SIWZ - opublikowano 01.03.2019 r. (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 05.03.2019 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 05.03.2019 r. (.doc)

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 21.03.2019 r. (.pdf)

Informacja o ofertach złożonych w postepowaniu i przyznanej im punktacji - opublikowano 21.03.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2019-02-20
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-03-21 15:26:47
Data i godzina publikacji:
2019-02-21 12:07:35