Centrala KOWR - Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę kalendarzy na 2020 rok (1003/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę kalendarzy na 2020 rok (1003/2019/C)

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 12.08.2019 r. do godziny 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 01.08.2019 r. (.pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 01.08.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 01.08.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - opublikowano 01.08.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - opublikowano 01.08.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 01.08.2019 r. (.pdf)

Wyjaśnienie treści SIWZ - opublikowano 09.08.2019 r. (.pdf)

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 13.08.2019 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 13.08.2019 r. (.doc)

 

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 05.09.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-31
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-09-05 12:25:59
Data i godzina publikacji:
2019-08-01 15:34:20