Centrala KOWR - przetarg nieograniczony na wykonanie projektu pn.„System satelitarnego monitorowania upraw rolnych w Polsce – S2MUR” (158/2020/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - przetarg nieograniczony na wykonanie projektu pn.„System satelitarnego monitorowania upraw rolnych w Polsce – S2MUR” (158/2020/C)

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert do dnia 14-04-2020 r. do godziny 1000

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE - opublikowano 16-03-2020 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE - opublikowano 18-03-2020 r. (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 18.03.2020 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano18.03.2020 r. (.doc)

Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy - opublikowano 18.03.2020 r. (.xls)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - opublikowano 18.03.2020 r. (.XML) - Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy (IPU) - opublikowano 18.03.2020 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do IPU - Szczególowy Opis Przedmiotu Zamówienia - opublikowano 18.03.2020 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 do IPU - Lista Personelu Wykonawcy - opublikowano 18.03.2020 r. (.pdf)

Załącznik nr 4 do IPU - Wzór protokołu odbioru Etapu/końcowego - opublikowano 18.03.2020 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 do IPU - Wzór Akceptacji Produktu - opublikowano 18.03.2020 r. (.pdf)

Załącznik nr 6 do IPU - Klauzula RODO - strony umowy i osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu umowy - opublikowano 18.03.2020.r. (.pdf)

Załącznik nr 7 do IPU - Klauzula RODO - Wykonawca będący osobą fizyczną/osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - opublikowano 18.03.2020 r. (.pdf) 

Identyfikator postępowania na miniPortalu -

Klucz publiczny - opublikowano 18.03.2020 r. Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 27.03.2020 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Ryciuk
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2020-03-16
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 16:32:19
Data i godzina publikacji:
2020-03-16 09:10:56