Centrala KOWR - Wykonanie badań naukowych i prac rozwojowych w przedmiocie „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa - etap pilotażowy” (366/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Wykonanie badań naukowych i prac rozwojowych w przedmiocie „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa - etap pilotażowy” (366/2019/C)

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Oferty należy składać do 19-03-2019 r. do godziny 1000

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 13.02.2019 r. (.pdf)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 15.02.2019 r. (.pdf)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 22.02.2019 r. (.pdf)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 07.03.2019 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2019/S 050-115883 - opublikowano 12.03.2019 r. (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 13.02.2019 r. (.pdf)

     Załącznik nr 1 - Formularz oferty - opublikowano 13.02.2019 r. (.doc)

     Załącznik nr 2 - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - opublikowano 13.02.2019 r. (.XML) - Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

     Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 13.02.2019 r. (.pdf)

     Załącznik nr 4 - Identyfikator postępowania - opublikowano 13.02.2019 r. (.pdf) Uwaga! Identyfikator postępowania nieaktualny. Właściwy identyfikator postępowania jest zamieszczony pod zmianą treści SIWZ opublikowaną 07.03.2019 r.

     Klucz publiczny - opublikowano 13.02.2019 r. Uwaga! Klucz publiczny nieaktualny. Właściwy klucz publiczny jest zamieszczony pod zmianą treści SIWZ opublikowaną 07.03.2019 r.

     Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie treści SIWZ(1) - opublikowano 15.02.2019 r. (.pdf)

Wyjaśnienie treści SIWZ(2) - opublikowano 15.02.2019 r. (.pdf)

Wyjaśnienie treści SIWZ(3) - opublikowano 19.02.2019 r. (.pdf)

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - opublikowano 22.02.2019 r. (.pdf)

Wyjaśnienie treści SIWZ - opublikowano 01.03.2019 r. (.pdf)

Zmiana treści SIWZ - opublikowano 07.03.2019 r. (.pdf)

     Załącznik nr 4 - Identyfikator postępowania - opublikowano 07.03.2019 r. (.pdf) Uwaga! Właściwy identyfikator postępowania.

     Klucz publiczny - opublikowano 07.03.2019 r. Uwaga! Właściwy klucz publiczny.

     Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

 

Istotne Postanowienia Umowy w formacie doc, umożliwiającym przeszukiwanie tekstu:

Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy (IPU) - opublikowano 15.02.2019 r. (.doc)

      Załącznik nr 2 do IPU - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - opublikowano 15.02.2019 r. (.doc)

      Załącznik nr 3 do IPU - Lista Personelu Wykonawcy - opublikowano 15.02.2019 r. (.doc)

      Załącznik nr 4 do IPU - Wzór Protokołu odbioru Etapu - opublikowano 15.02.2019 r. (.doc)

      Załącznik nr 5 do IPU - Wzór Akceptacji Produktu - opublikowano 15.02.2019 r. (.doc)

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 21.03.2019 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 21.03.2019 r. (.pdf)

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 07.05.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2019-02-13
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-05-07 14:32:42
Data i godzina publikacji:
2019-02-13 07:50:23