KOWR OT w Szczecinie „Dostawa oleju opałowego do siedziby KOWR OT Szczecin Sekcja Zamiejscowa w Pyrzycach ul. Warszawska 95.” Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.33.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT w Szczecinie „Dostawa oleju opałowego do siedziby KOWR OT Szczecin Sekcja Zamiejscowa w Pyrzycach ul. Warszawska 95.” Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.33.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieogranicznego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kowty 144.000 euro.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza ponizej protokół z otwarcia ofert wraz z załącznikami zawierający informacje o których mowa w przywolanym artykule.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z otwarcia ofert wraz z załącznikiem

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitalowej

Wybór najkorzystniejszej oferty


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Monika Fornal
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-04
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-07 08:02:07
Data i godzina publikacji:
2018-10-04 14:29:29