Majątek KOWR - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Majątek KOWR

Zgodnie z ustawą z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. 2017 poz. 623), KOWR prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Projekt rocznego planu finansowego KOWR, zatwierdza minister właściwy do spraw rozwoju wsi i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

KOWR prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. 2017 poz. 623).

W zakresie gospodarki finansowej KOWR są:

  • przychody ze sprzedaży mienia własnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
  • przychody z umów najmu lub innych umów o podobnym charakterze, dotyczących mienia własnego KOWR
  • środki, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w kwocie przyznanej KOWR w ramach limitu, o którym mowa w art. 20 ust. 5 tej ustawy,
  • odsetki od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
  • środki budżetowe określone corocznie w ustawie budżetowej w formie dotacji podmiotowych i dotacji celowych,
  • inne przychody z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2017-08-03
Data i godzina ostatniej zmiany:
2022-02-17 14:00:33
Data i godzina publikacji:
2017-08-03 12:00:24