Ochrona danych osobowych - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Ochrona danych osobowych

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE. L. 119 z 04.05.2016 r. str. 1 oraz D. Urz. L 127 z 23.05.2018 r. str. 2), wszystkie osoby składające dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze, uprzejmie informujemy, że:

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach procesu rekrutacji, jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z aktualnie prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym.

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w zakresie zgodnym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320), oraz ustawą z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 481).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z ww. przepisów prawa administrator przetwarzać będzie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą z zachowaniem przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych określonych w art. 6 ust. 1    i art. 9 ust. 2 RODO tj.:

a) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do Pani/Pana udziału aktualnie prowadzonym postepowaniu rekrutacyjnym  (art.     6 ust. 1 lit. b RODO);

c) przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a  RODO).

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla, którego zostały pozyskane i/lub przez okresy wynikające z przepisów prawa i okresy przewidziane w wewnętrznych uregulowaniach KOWR, tzn.:

a) dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru w zakresie zgodnym z przepisami prawa przechowywane będą w aktach osobowych pracownika;

b) dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zgromadzone w procesie naboru są przechowywane w KOWR/OT KOWR prowadzącym nabór, przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci mogą odebrać osobiście swoje dokumenty aplikacyjne. Złożone dokumenty aplikacyjne nie będą odsyłane kandydatom;

c) po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zgromadzone w procesie naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji wytworzonej w KOWR w związku z przeprowadzeniem naboru (tj. min.: formularz kwalifikacyjny, arkusz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, protokół z naboru) oraz dane zawarte w ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR przetwarzane będą przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji prowadzonych rejestrów i ewidencji.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie przetwarzane będą przez Administratora przez wyżej wymienione okresy przetwarzania lub do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie.

5. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.

Zgodnie z art. 7 ustawy z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 481) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,

b) prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, oraz ustawy z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie szerszym niż określony w ww. przepisach prawa ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na przebieg rekrutacji.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecich

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania.

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Elwira Skwierczyńska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-05-24
Data i godzina ostatniej zmiany:
2021-03-03 10:20:10
Data i godzina publikacji:
2018-05-24 12:20:44