Skargi i wnioski - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ,
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji , przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargę lub wniosek można wnieść na piśmie w następujący sposób:

 • pocztą na adres pocztowy: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207  Warszawa,
 • poprzez okienko podawcze w siedzibie Centrali KOWR, jak i w Oddziałach Terenowych,
 • faxem na nr 22 376 71 71,
 • pocztą elektroniczną na adres: skargiiwnioski@kowr.gov.pl

Skargi i wnioski wnoszone do KOWR powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego (siedziba) - w tym kod pocztowy.

Skargę lub wniosek można również wnieść ustnie, do protokołu.
Dyrektor Generalny KOWR lub upoważniony Zastępca Dyrektora przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie KOWR w każdy wtorek od godz. 15.00 do godz. 16.00, a gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym od godz. 15.00 do godz. 16.00.

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Dyrektorów Oddziałów Terenowych KOWR lub upoważnione osoby odbywają się w wyznaczonych terminach, podanych na stronie internetowej KOWR pod adresem: https://www.kowr.gov.pl/kontakt/ot w zakładce danego Oddziału.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w związku ze skargami, wnioskami, petycjami oraz doniesieniami informującymi o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), informuje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach zadań wykonywanych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, w tym w ramach zadań wykonywanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako zadania delegowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30,   01-207 Warszawa.

2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1.

3)    Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i tak, w zakresie:

a)   obsługi skarg, wniosków – na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

b)    obsługi petycji – na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,

c) obsługi doniesień informujących o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, w tym w ramach programów pomocowych – na podstawie stosownych ustaw oraz rozporządzeń regulujących zasady przyznawania pomocy w ramach danego programu.

4)    W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b)    podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów, o których mowa w art. 28 ust. 3 RODO, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską (Poczta Polska).

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, oraz okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w pkt 3, wynika z obowiązujących przepisów prawa.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

a)    przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 

b)    nie przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8) W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Jednocześnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że w zakresie zadań delegowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wykonywanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w związku z czym przekazuje następującą informację:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej ARiMR pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa. Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Justyna Bątruk
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2017-08-01
Data i godzina ostatniej zmiany:
2022-02-17 14:15:57
Data i godzina publikacji:
2021-09-23 00:00:00