Fundusze Promocji - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Fundusze Promocji

Administrowanie funduszami promocji produktów rolno-spożywczych

Zgodnie z ustawą  z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1496), utworzono 10 odrębnych funduszy promocji:

  • Fundusz Promocji Mleka;
  • Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego;
  • Fundusz Promocji Mięsa Wołowego;
  • Fundusz Promocji Mięsa Końskiego;
  • Fundusz Promocji Mięsa Owczego;
  • Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych;
  • Fundusz Promocji Owoców i Warzyw;
  • Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego;
  • Fundusz Promocji Ryb;
  • Fundusz Promocji Roślin Oleistych (wprowadzony z dniem 1 sierpnia 2019 r.).

 

Fundusze promocji zostały utworzone w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia oraz promocji produktów rolno-spożywczych.

Każdy fundusz jest zarządzany przez komisję zarządzającą składającą się z 9 członków
(3 przetwórców produktów rolnych właściwych dla danego funduszu, 5 producentów oraz
1 przedstawiciela izb rolniczych.). Kadencja członków komisji zarządzających trwa 4 lata.
Do kompetencji komisji zarządzających należy:

  • reprezentowanie interesów branż, których dotyczą fundusze promocji, wobec ministra właściwego do spraw rynków rolnych, innych organów administracji publicznej w zakresie zarządzania funduszem promocji właściwym dla danej branży;
  • ustalanie zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji określających przede wszystkim szczegółowe warunki i tryb przedkładania propozycji programów oraz działań;
  • opracowywanie planu finansowego funduszu;
  • sporządzanie sprawozdania rzeczowego funduszu;
  • uchwalanie regulaminu danej komisji;
  • opracowywanie strategii promocji dla branż, których dotyczą fundusze promocji;
  • przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych:
    • regulaminu danej komisji,
    • zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji i planów finansowych danego funduszu promocji w zakresie realizacji celów,
    • sprawozdania rzeczowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego funduszy promocji,
    • strategii promocji opracowanej dla branży.

Do zadań KOWR należy wyłącznie administrowanie funduszami promocji oraz obsługa rachunków bankowych poszczególnych funduszy.

Dyrektor Generalny KOWR:

  • dysponuje środkami funduszy promocji na podstawie uchwał komisji zarządzających,
  • zapewnia obsługę prawną oraz techniczno-biurową funduszy i komisji,
  • sporządza sprawozdania z wykonania planu finansowego funduszy,
  • ustala w drodze decyzji wysokości wpłat na Fundusz Promocji Mleka,
  • odmawia realizacji uchwał komisji zarządzających niezgodnych z przepisami prawa.

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Ewa Koral
Autor ostatniej zmiany:
Leonard Śliwiński
Data wprowadzenia infromacji:
2016-06-28
Data i godzina ostatniej zmiany:
2022-03-14 10:21:10
Data i godzina publikacji:
2022-03-14 00:00:00