Wpłaty na Fundusze Promocji - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Wpłaty na Fundusze Promocji

UWAGA:

Zgodnie z art. 16a pkt 1 ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 poz. 1496), w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego w przypadku jego wprowadzenia w związku z zakażeniami tym wirusem, a także w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów nie nalicza się odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności przypadających na rzecz danego funduszu promocji w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

 

Zmiany w ustawie o funduszach promocji

Nowy Fundusz Promocji Roślin Oleistych oraz zmiana regulacji dotyczących Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych – 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1318) nakłada od 1 sierpnia 2019 r. na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych bez względu na ich przeznaczenie obowiązek naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Roślin Oleistych. Wpłata naliczana jest w wysokości 0,2% wartości netto od roślin oleistych będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Nowelizacja ustawy wprowadziła również zmianę w odniesieniu do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Zbóż i Przetworów Zbożowych, do których są obowiązani przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż, takich jak: pszenica, kukurydza (z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej), jęczmień, żyto, owies oraz gryka, tylko na cele konsumpcyjne. Od 1 sierpnia 2019 r.  przedsiębiorcy zobowiązani są naliczać, pobierać i przekazywać wpłaty na Fundusz Promocji Zbóż i Przetworów Zbożowych od ww. towarów bez względu na ich przeznaczenie.

 


 

„Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych” wraz z załącznikami:

 

Fpz _f1Deklaracja wpłaty na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych

Fpz _z1Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

W formularzu Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych FPZ_f1 w pkt. 22 i 23 podanie danych jest nieobowiązkowe, a ich podanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez KOWR. Podane dane przetwarzane będą wyłącznie w celach komunikacji związanej ze złożeniem deklaracji i realizacją obowiązków przedsiębiorcy wynikających z ustawy o funduszach promocji, a ich niepodanie nie ma wpływy na przyjęcie deklaracji

 

Aktualne Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej BIP-KOWR.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Ewa Koral
Autor ostatniej zmiany:
Leonard Śliwiński
Data wprowadzenia infromacji:
2017-07-10
Data i godzina ostatniej zmiany:
2022-03-17 14:44:23
Data i godzina publikacji:
2022-03-17 00:00:00