Wpłaty na pozostałe fundusze promocji - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Wpłaty na pozostałe fundusze promocji

Zgodnie z art. 3 ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1496), przedsiębiorcy:

 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń;
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła lub cieląt;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego bydła lub cieląt;
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju koni;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych koni;
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju jagniąt lub owiec;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych jagniąt lub owiec;
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku o towarów i usług tj. rolników ryczałtowych;
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju drobiu;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego drobiu
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku o towarów i usług;
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych;

przy zakupie każdego z towarów od którego naliczane są wpłaty na fundusze promocji tj.:

 • świń żywych;
 • bydła i cieląt żywych;
 • koni żywych;
 • owiec żywych;
 • zbóż
 • owoców i warzyw;
 • drobiu żywego;
 • ryb
 • roślin oleistych;

są zobowiązani do naliczenia i pobrania od dostawcy (tj. od podmiotu, który zbywa na ich rzecz ww. towary). Wpłaty w wysokości 0,1 % wartości netto nalicza się na: Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Mięsa Końskiego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego, Fundusz Promocji Ryb, natomiast w wysokości 0,2 % wartości netto  nalicza się w przypadku Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Naliczenie i pobranie powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury za ww. towary.

Naliczenie i pobranie wpłat na fundusze promocji powinno zostać potwierdzone w formie pisemnego oświadczenia zawierającego przynajmniej:

 • nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę,
 • określenie wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty,
 • kwotę pobrana z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru;

Wpłaty pobrane od dostawców w ww. terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wystawienia faktur za towary objęte obowiązkiem wpłat na fundusze promocji są odprowadzane przez zobowiązanych do tego przedsiębiorców po zakończeniu kwartału lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału w którym dokonał naliczenia i pobrania od swoich dostawców.

Jednocześnie, przedsiębiorcy:

 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy wytwarzają owoce i warzywa,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych i morskich,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb,

samodzielnie naliczają wpłaty na poszczególne fundusze promocji na podstawie faktur za zbyte przez nich towary objęte obowiązkiem wpłat na fundusze. Kwota naliczona za towary zbyte w ramach kwartału powinna zostać odprowadzona na rachunek funduszu promocji po zakończeniu kwartału lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
Należy wskazać, iż nowelizacja ww. ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. (DZ. U. z 2016 r. poz. 2170) z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. wprowadziła dodatkowo obowiązek dla przedsiębiorców prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju:

 • świń rzeźnych,
 • bydła rzeźnego,
 • owiec
 • drobiu rzeźnego,

do naliczania na fundusze promocji od zwierząt poddanych ubojowi a niebędących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT tj. od zwierząt pochodzących z własnych ferm.

Naliczenia dokonuje się na podstawie:

 1. średniej ceny netto zakupu świń rzeźnych* za wagę żywą w tygodniu, w którym dokonano uboju zwierząt,
 2. ceny netto zakupu bydła rzeźnego* za wagę żywą w tygodniu, w którym dokonano uboju zwierząt,
 3. średniej ceny zakupu owiec* za wagę żywą w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonano uboju zwierząt,
 4. ceny skupu drobiu rzeźnego* w tygodniu, w którym dokonano uboju zwierząt

*udostępnianych w biuletynie informacyjnym zamieszczanym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

Przedsiębiorcy zobowiązani do dokonywania wpłat na fundusze promocji wraz z wpłatą są zobowiązani do złożenia do Dyrektora Generalnego KOWR, za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego dla siedziby przedsiębiorcy deklaracji w której w szczególności określona zostanie:

 • wartość netto towaru;
 • kwota wpłat na fundusze promocji pobrana od dostawców;
 • kwota wpłat na fundusze naliczona do odprowadzenia.

Jeżeli wysokość kwoty naliczonej nie przekracza pięciokrotnie wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zobowiązanie to zalicza się na poczet zobowiązania za kolejny kwartał.

W powyższej sytuacji obowiązek złożenia deklaracji powstaje w kwartale, w którym zostanie osiągnięta kwota przekraczająca pięciokrotność wysokości kosztów upomnienia, z uwzględnieniem zasady, iż należy złożyć deklaracje za poszczególne kwartały, a nie jedną tzw. zbiorczą deklarację.


Naliczenie wpłat na fundusze od towarów nabytych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia W art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych, ustawodawca przewidział zwolnienie z wpłat na fundusze promocji od towarów stanowiących przedmiot wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu przepisów o VAT. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Istotą więc wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest nabycie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Jeżeli nie została dokonana na rzecz danego przedmiotu czynności, która byłaby uznana za dostawę towarów, to wówczas u podmiotu tego nie wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Drugim niezbędnym elementem dostawy jest aby nabyte towary były przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki towaru.

Spełnienie powyższych dwóch warunków jest warunkiem koniecznym uznania danej czynności za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Nie są one jednakże warunkami wyłącznymi. Ustawa, powtarzając w tym zakresie regulacje prawa wspólnotowego, konstruuje wiele dodatkowych warunków o różnym charakterze, które wpływają na możliwość uznania czynności, będącej nabyciem prawa do rozporządzania towarami, które są następnie przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego, za wewnątrzwspólnotowego nabycie towarów. Z przepisu art. 3 ust. 6 ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych, należy wskazać iż wpłat nie pobiera się od towarów stanowiących przedmiot wewnątrzwspólnotowego nabycia. Zgodnie z powyżej przedstawioną definicją dalsze zbycie towaru przez podmiot krajowy będący właścicielem towarów na terenie kraju nie jest już wewnątrzwspólnotowym nabyciem, co oznacza iż nie powinien korzystać ze zwolnienia.


Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  udostępnia deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych. Deklaracja powinna zostać złożona do Dyrektora Generalnego za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy zobowiązanego do naliczenia, pobierania i przekazania wpłat na fundusze promocji.

Deklaracja powinna zostać złożona po zakończeniu kwartału którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty należnej na dany fundusz promocji na wyodrębniony rachunek, którego numer podany jest w deklaracji.

Przedsiębiorcy zobowiązani do dokonywania wpłat na więcej niż 1 fundusz promocji składają wyłącznie 1 deklarację wykazując zobowiązania na poszczególnych funduszach promocji. Natomiast zobowiązania na poszczególne fundusze muszą zostać uregulowane odrębnie na rachunki poszczególnych funduszy promocji.

Wykaz rachunków bankowych poszczególnych funduszy:

Nazwa Funduszu Promocji produktów rolno-spożywczych

Nr rachunku bankowego

Administrator rachunku bankowego

Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego

84 1130 1017 0020 1171 0620 0002

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  – Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
ul. Karolkowa 30

01 - 207 Warszawa

 

Fundusz Promocji Mięsa Wołowego

57 1130 1017 0020 1171 0620 0003

Fundusz Promocji Mięsa Końskiego

30 1130 1017 0020 1171 0620 0004

Fundusz Promocji Mięsa Owczego

03 1130 1017 0020 1171 0620 0005

Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

73 1130 1017 0020 1171 0620 0006

 Fundusz Promocji Owoców i Warzyw

46 1130 1017 0020 1171 0620 0007

Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego

19 1130 1017 0020 1171 0620 0008

Fundusz Promocji Ryb

89 1130 1017 0020 1171 0620 0009

Fundusz Promocji Roślin Oleistych

08 1130 1017 0020 1171 0620 0012

 

 

Wykaz Oddziałów Terenowych KOWR właściwych terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy

Województwo

adres OT KOWR

woj. podlaskie

OT KOWR Białystok
ul. Kombatantów 4
15-102 Białystok

woj. kujawsko - pomorskie

OT KOWR Bydgoszcz
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz

woj. pomorskie

OT KOWR Pruszcz Gdański
ul. Powstańców Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdański

woj. lubuskie

OT KOWR Gorzów Wlkp.
ul. Myśliborska 32
66-400 Gorzów Wlkp.

woj. śląskie

OT KOWR w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa

woj. świętokrzyskie

OT KOWR Kielce
ul. Piaskowa 18
25-323 Kielce

woj. małopolskie

OT KOWR Kraków
ul. Zbożowa 4
30-002 Kraków

woj. lubelskie

OT KOWR Lublin
ul. Karłowicza 4
20-027 Lublin

woj. łódzkie

OT KOWR Łódź
ul. Północna 27/29
91-420 Łódź

woj. warmińsko-mazurskie

OT KOWR Olsztyn
ul. Głowackiego 6
10-448 Olsztyn

woj. opolskie

OT KOWR Opole
ul. 1-go Maja 6

45-068 Opole

woj. wielkopolskie

OT KOWR Poznań
ul. Fredry 12
61-701 Poznań

woj. podkarpackie

OT KOWR  Rzeszów
ul. Asnyka 7
35 - 001 Rzeszów

woj. zachodniopomorskie*

OT KOWR  Szczecin
ul. Bronowicka 41
71-012 Szczecin

woj. zachodniopomorskie**

OT KOWR  Koszalin
ul. Partyzantów 15a
75-411 Koszalin

woj. mazowieckie

OT KOWR Warszawa
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

woj. dolnośląskie

OT KOWR Wrocław
ul. Mińska 60
54-610 Wrocław

 

* dla powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, wałeckiego, Szczecina - miasta na prawach powiatu, Świnoujścia -  miasta na prawach powiatu.

** dla powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego, Koszalina - miasta na prawach powiatu.


Stosowanie zaokrągleń przy naliczaniu, pobieraniu i przekazywaniu wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

Podmioty  wskazane w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, są zobowiązane do:

 • złożenia do Dyrektora Generalnego KOWR deklaracji, gdzie wykazywana jest m.in. wysokość zobowiązania na rzecz danego funduszu promocji;
 • dokonania wpłaty na rachunek bankowy danego funduszu promocji w kwocie wskazanej w deklaracji.

Przepis art. 6 ust. 4 ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych wskazuje, iż do wpłat i podmiotów zobligowanych do stosowania przepisów ustawy stosuje się odpowiednio przepisy działu III i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Ustawa ta przewiduje zasadę zaokrąglania, mającą zastosowanie do wszystkich opłat i należności, która została uregulowana w przepisie art. 63 § 1. Przepis ten stanowi, iż podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeżeniem § 2, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Jednocześnie należy wskazać, iż § 2 tego przepisu wyłącza zaokrąglanie podstaw opodatkowania i kwot podatków tylko w odniesieniu do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych oraz ustawy Ordynacja podatkowa należy wskazać, iż wpłaty na fundusze promocji naliczane i pobierane od dostawców towarów powinny być zaokrąglane do pełnych złotych, zgodnie z przepisem art. 63 § 1. Zasadę zaokrąglania należy również stosować przy samodzielnym naliczaniu wpłat na fundusze promocji przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 6) lit b) i pkt. 8) lit b) i c).

Prawidłowo przeprowadzone zaokrąglenie wpłat na fundusze promocji na etapie naliczenia wpłaty pozwoli na uzyskanie kwoty zobowiązania wyrażonej w pełnych złotych, która powinna być zawarta na deklaracji wpłat na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Ewa Koral
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2017-07-11
Data i godzina ostatniej zmiany:
2022-01-25 06:47:09
Data i godzina publikacji:
2022-01-25 00:00:00