Dostęp do informacji publicznej spoza BIP - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Dostęp do informacji publicznej spoza BIP

Informacja publiczna będąca w posiadaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a nieudostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (BIP KOWR), udostępniana jest:

  1. w portalu danych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641) zwanym dalej jako „portal danych”,
  2. na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, z późn. zm.).

Informacja publiczna będąca w posiadaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa może być udostępniona:

  1. w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;
  2. przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP KOWR lub portalu danych, jest udostępniana na wniosek, który można skierować:

  1. pisemnie na adres Centrali KOWR lub Oddziału Terenowego KOWR (adresy w dziale „Kontakt”),
  2. pocztą elektroniczną na dedykowaną skrzynkę:

Centrali KOWR: uip.centrala@kowr.gov.pl

lub wybranego Oddziału Terenowego KOWR:

uip.ot_Bialystok@kowr.gov.pl

uip.ot_Bydgoszcz@kowr.gov.pl

uip.ot_Czestochowa@kowr.gov.pl

uip.ot_Gorzow@kowr.gov.pl

uip.ot_Kielce@kowr.gov.pl

uip.ot_Koszalin@kowr.gov.pl

uip.ot_Krakow@kowr.gov.pl

uip.ot_Lodz@kowr.gov.pl

uip.ot_Lublin@kowr.gov.pl

uip.ot_Olsztyn@kowr.gov.pl

uip.ot_Opole@kowr.gov.pl

uip.ot_Poznan@kowr.gov.pl

uip.ot_Pruszczgdanski@kowr.gov.pl

uip.ot_Rzeszow@kowr.gov.pl

uip.ot_Szczecin@kowr.gov.pl

uip.ot_Warszawa@kowr.gov.pl

uip.ot_Wroclaw@kowr.gov.pl

  1. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP Centrali KOWR lub Oddziału Terenowego KOWR (adresy w dziale „Kontakt”)
  2. faksem na nr (22) 376 71 71.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpływu do KOWR wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ww. terminie, KOWR powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje KOWR, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, KOWR powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Przed złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznych należy sprawdzić, czy informacje będące przedmiotem wniosku nie są już udostępnione w BIP KOWR lub portalu danych.

 

Informacja o przetwarzaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej/o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych osób wnioskujących

 

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Anna Jamrożek
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2022-01-24 12:35:02
Data i godzina publikacji:
2022-01-24 00:00:00