Zawiadomienie o naborze do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zawiadomienie o naborze do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu ogłasza nabór do Rady Społecznej działającej przy OT KOWR we Wrocławiu.

I. Podstawowe informacje dotyczące naboru i działania Rady Społecznej:

1. W skład Rady Społecznej wchodzi dwóch przedstawicieli izby rolniczej oraz po jednym przedstawicielu pozostałych organizacji rolniczych, funkcjonujących na terenie województwa dolnośląskiego. Rada liczy nie mniej niż siedmiu i nie więcej niż jedenastu członków.

2. Organizacje rolnicze, tj. organizacje społeczno-zawodowe rolników, związki zawodowe rolników lub inne organizacje działające na rzecz rolników lub rolnictwa na terenie województwa dolnośląskiego, muszą spełniać następujące kryteria:

  • posiadanie struktur o zasięgu co najmniej wojewódzkim,
  • liczba członków organizacji wynosi co najmniej 1000 w skali kraju.

3. W przypadku gdy więcej niż dziewięć organizacji rolniczych wskaże przedstawicieli do Rady Społecznej,

4. w skład Rady wchodzą przedstawiciele tych organizacji rolniczych, które zrzeszają największą liczbę członków.

5. Kadencja Rady trwa dwa lata, członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście.

6. Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności opiniowanie wniosków Dyrektora OT KOWR oraz zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnychZasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

7. Pełna treść Zarządzenia nr 21/2018/Z z dnia 05.02.2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR znajduje się na stronie internetowej.

II. Termin składania wniosków na członków Rady Społecznej upływa z dniem 28 lutego 2018 roku – liczy się data wpływu wniosku do Oddziału KOWR (a nie data nadania u operatora pocztowego / kuriera).

III. Wnioski w formie pisemnej należy składać osobiście lub listownie na adres: Oddział Terenowy KOWR we Wrocławiu, ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław, z dopiskiem „Rada Społeczna”.

IV. Wniosek powinien być podpisany przez uprawnione osoby, zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji.

V. Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kserokopię statutu organizacji,
  2. Odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku – w przypadku wniosku składanego przez organizacje rolnicze,
  3. Dane kontaktowe do osoby wskazanej jako kandydat na przedstawiciela organizacji w Radzie Społecznej,
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających członkostwo w organizacji rolniczej co najmniej 1000 członków lub oświadczenie tej organizacji o liczbie członków.

Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Sebastian Bogus
Autor ostatniej zmiany:
Przemysław Cieszkowski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-02-09
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-02-07 10:47:42
Data i godzina publikacji:
2018-02-09 12:11:13