Zawiadomienie o przedłużeniu terminu naboru do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu naboru do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie

Informujemy o wydłużeniu terminu składania pisemnych wniosków o powołanie przedstawicieli do rady do dnia 9 marca 2018r.

Na podstawie Zarządzeniem nr 21/2018/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 5.02.2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR, zmienione Zarządzeniem Nr 35/2018 z dnia 03.03.2018r., Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie w dniu 9 lutego 2018r. ogłosił nabór na członków Rady Społecznej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w Lublinie.

UWAGA zmiana liczby członków Rady oraz liczebności członków organizacji rolniczych mogących dokonać zgłoszenia przedstawicieli do Rady Społecznej.

W skład Rady wchodzić będzie dwóch przedstawicieli izby rolniczej oraz po jednym przedstawicielu organizacji rolniczych, funkcjonujących na terenie działania Oddziału Terenowego KOWR w Lublinie, posiadających struktury o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz liczących co najmniej 700 członków
w skali kraju. Do organizacji rolniczych zalicza się: społeczno-zawodowe organizacje rolników, związki zawodowe rolników oraz inne organizacje działające na rzecz rolników lub rolnictwa.

Rada może liczyć nie mniej niż 7 i nie więcej niż 13 członków. W przypadku, gdy więcej niż 11 organizacji rolniczych wskaże swoich przedstawicieli do Rady, to w jej skład wejdą przedstawiciele tych organizacji, które zrzeszają największą liczbę członków.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kserokopię statutu organizacji;
  2. Odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku – w przypadku wniosku składanego przez organizacje rolnicze,
  3. Dane kontaktowe do przedstawiciela organizacji w Radzie Społecznej,
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających członkostwo co najmniej 700 osób w organizacji rolniczej lub oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji rolniczej o liczbie członków.

 

Wnioski należy składać do Dyrektora OT KOWR w Lublinie na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin z dopiskiem na kopercie: „Rada Społeczna OT KOWR w Lublinie”.

Lublin. 06.03.2018r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Kazimierz Choma
Autor ostatniej zmiany:
Przemysław Cieszkowski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-03-06
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-02-07 10:47:42
Data i godzina publikacji:
2018-03-06 15:13:27