Ponowne wykorzystywanie - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Ponowne wykorzystywanie

Udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania dokonywane jest na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446), zwanej dalej „Ustawą”.

 

Informacje sektora publicznego opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR (BIP KOWR) oraz na stronie internetowej KOWR dostępne są bezpłatnie w celu ich ponownego wykorzystywania.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa określa następujące warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 1. należy podać źródło pozyskania informacji sektora publicznego poprzez podanie pełnej nazwy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 2. należy podać datę pozyskania informacji od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 3. pozyskana treść informacji sektora publicznego nie może być modyfikowana,
 4. jeżeli treść pozyskanej informacji sektora publicznego lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

Jeżeli ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nie spełnia powyższych warunków, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie odpowiada za treść przekazywanych przez osoby trzecie informacji.

Powyższe warunki stanowią ofertę w odniesieniu do informacji sektora publicznego opublikowanych w BIP KOWR oraz na stronie internetowej KOWR. Ponowne wykorzystywanie tych informacji uważa się za przyjęcie przedmiotowej oferty przez użytkownika.

 

Jeżeli zgodnie z zapisami art. 21 Ustawy wymagane jest złożenie wniosku o ponowne wykorzystywanie, wniosek ten można przesłać:

 • listownie na adres Centrali KOWR lub wybranego Oddziału Terenowego KOWR (adresy w dziale „Kontakt”)
 • pocztą elektroniczną na dedykowaną skrzynkę:

Centrali KOWR: uip.centrala@kowr.gov.pl

lub wybranego Oddziału Terenowego KOWR:

uip.ot_Bialystok@kowr.gov.pl

uip.ot_Bydgoszcz@kowr.gov.pl

uip.ot_Czestochowa@kowr.gov.pl

uip.ot_Gorzow@kowr.gov.pl

uip.ot_Kielce@kowr.gov.pl

uip.ot_Koszalin@kowr.gov.pl

uip.ot_Krakow@kowr.gov.pl

uip.ot­_Lodz@kowr.gov.pl

uip.ot_Lublin@kowr.gov.pl

uip.ot_Olsztyn@kowr.gov.pl

uip.ot_Opole@kowr.gov.pl

uip.ot_Poznan@kowr.gov.pl

uip.ot_Pruszczgdanski@kowr.gov.pl

uip.ot_Rzeszow@kowr.gov.pl

uip.ot_Szczecin@kowr.gov.pl

uip.ot_Warszawa@kowr.gov.pl

uip.ot_Wroclaw@kowr.gov.pl

 • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP Centrali KOWR lub wybranego Oddziału Terenowego KOWR (adresy w dziale „Kontakt”)
 • faksem na nr (22) 376 71 71

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego powinien zawierać elementy wskazane w art. 21 ust. 3 Ustawy, natomiast w przypadku wniosku określonego w art. 21 ust. 2 należy również uwzględnić wymagania określone w art. 21 ust. 4 Ustawy.

Informacje sektora publicznego przekazuje się na wniosek na identycznych warunkach, jakie zostały określone powyżej w stosunku do informacji udostępnionych w BIP KOWR oraz na stronie internetowej KOWR.

Co do zasady za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazanych na wniosek nie pobiera się opłat.
Jednakże w przypadku przekazywania informacji wymagającej wykorzystania znacznej ilości papieru lub wielu dysków CD/DVD, KOWR zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty pokrywającej koszt zużytych materiałów. Natomiast w przypadku wniosku określonego w art. 21 ust. 2 Ustawy, KOWR może nałożyć opłatę uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku.

Na wydłużenie czasu potrzebnego na przygotowanie i przekazanie przez KOWR informacji sektora publicznego mają wpływ przede wszystkim następujące czynniki:

 • obszerność informacji,
 • konieczność pozyskania dokumentów z archiwum zakładowego (informacje archiwalne),
 • konieczność dokonania anonimizacji o znacznym zakresie,
 • konieczność pozyskania informacji z wielu komórek lub jednostek organizacyjnych KOWR,
 • konieczność przeprowadzenia analizy/przetworzenia już posiadanych informacji itp.

W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez Dyrektora Generalnego KOWR na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wniesione za pośrednictwem Dyrektora Generalnego KOWR w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, tj. złożenia przez KOWR oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub również informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, wnioskodawca może złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty. Po otrzymaniu sprzeciwu Dyrektor Generalny KOWR w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
W przypadku wniosku określonego w art. 21 ust. 2 Ustawy wnioskodawcy nie przysługuje sprzeciw od oferty.

 

KOWR dotychczas nie zawarł umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, o której mowa w art. 9 ust. 2 i 3 Ustawy.

 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych osób wnioskujących


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Krzysztof Rusek
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2021-02-18 11:51:53
Data i godzina publikacji:
2021-01-07 00:00:00