Ponowne wykorzystywanie - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Ponowne wykorzystywanie

Udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania dokonywane jest na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641), zwanej dalej „Ustawą”.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udostępnia informację sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR (BIP KOWR), w portalu danych, o którym mowa w art. 2 Ustawy lub w innym systemie teleinformatycznym KOWR;
 2. na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

 

Informacje sektora publicznego opublikowane w BIP KOWR, portalu danych oraz na stronie internetowej KOWR udostępniane są bezpłatnie w celu ich ponownego wykorzystywania.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

KOWR określa następujące warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego publikowanych w BIP KOWR oraz na stronie internetowej KOWR:

 • odbiorca powinien poinformować o źródle poprzez podanie pełnej nazwy KOWR, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od KOWR;
 • jeżeli treść ponownie wykorzystywanej informacji w formie tekstu lub jej fragment, ma stanowić część całości, odbiorca powinien ją zamieścić w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia,
 • jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana, odbiorca powinien zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania,
 • w przypadku informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych lub objętych prawami do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, do których przysługują KOWR prawa, odbiorca zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany i przysługujących KOWR prawach do utworu lub bazy danych, lub odmian roślin.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i zakres danych mających w całości lub części cechy udostępnionych informacji sektora publicznego, które zostały ponownie wykorzystane bez spełnienia powyższych warunków.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ponosi odpowiedzialność za dostępność, poprawność, aktualność, kompletność i jakość udostępnianych w BIP KOWR, portalu danych oraz na stronie internetowej KOWR informacji sektora publicznego.

Wyżej określone warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych w BIP KOWR lub na stronie internetowej KOWR stanowią ofertę zawierającą te warunki. Ponowne wykorzystywanie udostępnianych informacji sektora publicznego, uważa się za przyjęcie przez użytkownika ww. oferty.

 

Udostępnianie informacji sektora publicznego na wniosek.

Informacje sektora publicznego KOWR udostępnia na wniosek o ponowne wykorzystywanie w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:

 1. nie są udostępniane w BIP KOWR lub w portalu danych;
 2. są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym KOWR i nie zostały określone warunki ich ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będą wykorzystywane na warunkach innych, niż zostały dla tych informacji określone;
 4. są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym KOWR.

 

Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można przekazać do KOWR:

 1. pisemnie na adres Centrali KOWR lub Oddziału Terenowego KOWR (adresy w dziale „Kontakt”),
 2. pocztą elektroniczną na dedykowaną skrzynkę:

Centrali KOWR: 

uip.centrala@kowr.gov.pl

lub wybranego Oddziału Terenowego KOWR:

uip.ot_Bialystok@kowr.gov.pl

uip.ot_Bydgoszcz@kowr.gov.pl

uip.ot_Czestochowa@kowr.gov.pl

uip.ot_Gorzow@kowr.gov.pl

uip.ot_Kielce@kowr.gov.pl

uip.ot_Koszalin@kowr.gov.pl

uip.ot_Krakow@kowr.gov.pl

uip.ot_Lodz@kowr.gov.pl

uip.ot_Lublin@kowr.gov.pl

uip.ot_Olsztyn@kowr.gov.pl

uip.ot_Opole@kowr.gov.pl

uip.ot_Poznan@kowr.gov.pl

uip.ot_Pruszczgdanski@kowr.gov.pl

uip.ot_Rzeszow@kowr.gov.pl

uip.ot_Szczecin@kowr.gov.pl

uip.ot_Warszawa@kowr.gov.pl

uip.ot_Wroclaw@kowr.gov.pl

 1. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP Centrali KOWR lub Oddziału Terenowego KOWR (adresy w dziale „Kontakt”)
 2. faksem na nr (22) 376 71 71

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego powinien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ustawy, tj. powinien zawierać: 

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego, (KOWR),
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania,
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych,
 6. wskazanie:
  • sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
  • sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym. 

 

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Co do zasady informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

KOWR uprawniony jest do nałożenia opłaty za udostępnienie na wniosek informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku związane jest z:

 1. poniesieniem przez KOWR dodatkowych kosztów w związku ze wskazaną formą i sposobem udostępnienia informacji;
 2. dostosowaniem systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych przy udostępnianiu w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym danych gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym KOWR.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio przez KOWR w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

 

Informacja o czynnikach, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego i które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji

Na koszt lub czas przygotowania lub przekazania przez KOWR informacji sektora publicznego mogą mieć wpływ:

 1. określona we wniosku forma i sposób udostępnienia informacji;
 2. zakres i struktura informacji, których wniosek dotyczy,
 3. konieczność dokonania czynności związanych z anonimizacją lub zastosowaniem środków w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
 4. konieczność pozyskania informacji z wielu komórek lub jednostek organizacyjnych KOWR, w tym informacji archiwalnych,
 5. konieczność przeprowadzenia analizy/przetworzenia już posiadanych informacji itp.

 

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.

W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez Dyrektora Generalnego KOWR na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji, wniesione za pośrednictwem Dyrektora Generalnego KOWR w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadku przekazania wnioskodawcy przez KOWR oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub również informacji o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub, w przypadku o którym mowa w art. 10 ust. 4 Ustawy, informacji o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazania, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, wnioskodawca może złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty.

Po otrzymaniu sprzeciwu Dyrektor Generalny KOWR w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub, w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 Ustawy, wydaje decyzję o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie.

W przypadku wniosku o umożliwienie ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym KOWR od oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie oraz informacje dotyczące dostępności informacji sektora publicznego nie przysługuje sprzeciw.

 

Informacja dotycząca umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego

KOWR dotychczas nie zawierał umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, o których mowa w art. 9 ust. 2 i 3 Ustawy.

 

Informacja o przetwarzaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej/o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych osób wnioskujących


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Anna Jamrożek
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2022-01-24 12:33:56
Data i godzina publikacji:
2022-01-24 00:00:00