Tryb działania KOWR - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Tryb działania KOWR

Tryb działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa) (KOWR)  określa ustawa z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U.2017 poz. 623) oraz Statut Krajowego Ośrodka, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. 2017 poz. 840).

W zakresie gospodarki finansowej tryb działania Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa określa ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1491 tekst jednolity).

KOWR jest państwową osobą prawną będącą agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191). Nadzór nad Krajowym Ośrodkiem sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Krajowy Ośrodek realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.

KOWR prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Projekt rocznego planu finansowego KOWR zatwierdza minister właściwy do spraw rozwoju wsi i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2017-08-02
Data i godzina ostatniej zmiany:
2022-02-17 13:59:50
Data i godzina publikacji:
2017-08-02 07:42:33