KOWR OT Warszawa - Zawiadomienie o naborze na członków Rady Społecznej działającej przy OT KOWR w Warszawie - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Warszawa - Zawiadomienie o naborze na członków Rady Społecznej działającej przy OT KOWR w Warszawie

Zawiadomienie o naborze na członków Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie ogłasza nabór do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie (OT KOWR
w Warszawie).

Nabór prowadzony jest zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2018/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 5 lutego
2018 r, w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR zmienionego Zarządzeniem nr 35/2018/Z z dnia 5 marca 2018 r. i Zarządzeniem nr 43/2018/Z z dnia 12 marca 2018 r.

 • Podstawowe informacje dotyczące działania Rady Społecznej:
 1. Rada Społeczna jest gremium doradczym i opiniującym dla Dyrektora OT KOWR w Warszawie.
 2. Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności:
  • Opiniowanie wniosków Dyrektora OT KOWR w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) położonych na terenie działania OT KOWRw Warszawie.
  • zgłaszanie do Dyrektora OT KOWR wniosków w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych ZWRSP położonych na terenie działania OT KOWR w Warszawie.
 3. W skład Rady Społecznej wchodzi dwóch przedstawicieli izby rolniczej oraz po jednym przedstawicielu organizacji rolniczych, funkcjonujących na terenie działania OT KOWR w Warszawie.
 4. Rada Społeczna liczy nie mniej niż siedmiu i nie więcej niż piętnastu członków.
 5. W przypadku gdy więcej niż trzynaście organizacji rolniczych wskaże przedstawicieli, w skład Rady Społecznej wchodzą przedstawiciele tych organizacji rolniczych, które zrzeszają największą liczbę członków.
 6. Przedstawicieli do Rady Społecznej wskazuje izba rolnicza oraz organizacje rolnicze, które posiadają struktury o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz liczą co najmniej 700 członków w skali kraju.
 7. Kadencja Rady Społecznej trwa dwa lata, członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście.
 8. Pełna treść Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR znajduje się na stronie http://bip.kowr.gov.pl/informacje-publiczne/zarzadzenia-dyrektora-generalnego/zarzadzenie-nr-21-2018-z-dyrektora-generalnego-krajowego-osrodka-wsparcia-rolnictwa-z-dnia-05-lutego-2018-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-rad-spolecznych-dzialajacych-przy-oddzialach-terenowych-krajowego-osrodka-wsparcia-rolnictwa-zmienione-zarzadzeniem-nr-35-2018-z-z-dnia-05-03-2018-r-oraz-zarzadzeniem-nr-43-2018-z-z-dnia-12-03-2018-r
 • Składanie wniosków o powołanie przedstawicieli do Rady Społecznej
 1. Izba rolnicza lub organizacja rolnicza w terminie określonym w pkt. 3 składa podpisany przez uprawnione osoby (zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji) do Dyrektora OT KOWR pisemny wniosek o powołanie swoich przedstawicieli do Rady Społecznej.
 2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1 należy dołączyć:
  • Kserokopię statutu,
  • Odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku – w przypadku wniosku składanego przez organizacje rolnicze,
  • Dane kontaktowe do zgłaszanego przedstawiciela w Radzie Społecznej (imię nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail, nr telefonu),
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających członkostwo w organizacji rolniczej co najmniej 700 członków lub oświadczenie tej organizacji o liczbie członków. (dokumenty potwierdzające członkostwo w organizacji rolniczej co najmniej 700 członków nie mogą zawierać danych osobowych pozwalających na identyfikację poszczególnych członków organizacji).
 3. Termin składania wniosków na członków Rady Społecznej upływa z dniem 28 lutego 2020 r.
 4. Wnioski, o których mowa w pkt. 1 wraz załącznikami określonymi w pkt. 2 należy złożyć w siedzibie OT KOWR w Warszawie Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa w terminie określonym w pkt. 3. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za termin złożenia wniosku uznaje się dzień jego wpływu do OT KOWR.
 • Ochrona danych osobowych
 1. Izby rolnicze są administratorami danych osobowych swoich członków w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. 119 z 04.05. 2016 r. str. 1) (dalej jako „RODO”) i przetwarzają je w celach związanych z realizacją swoich zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r.  poz.1027 ).
 2. Organizacje rolnicze są administratorami danych osobowych swoich członków w rozumieniu RODO i przetwarzają je w celach związanych z realizacją swoich zadań statutowych.
 3. Izba rolnicza i organizacje rolnicze udostępniają KOWR dane osobowe zgłaszanych przedstawicieli do Rad Społecznych po spełnieniu przesłanki legalności ich przetwarzania, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. po wyrażeniu przez te osoby zgody na udostępnienie KOWR ich danych w związku ze zgłoszeniem tych osób do powołania w skład Rady Społecznej.
 4. Izba rolnicza i organizacje rolnicze udostępniają KOWR inne niż wymienione w pkt. 3 dane osobowe zawarte we wniosku i dokumentacji do niego załączonej, o których mowa w pkt. II niniejszego Zawiadomienia, po spełnieniu jednej z przesłanek legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 RODO.
 5. Izba rolnicza i organizacje rolnicze przed udostępnieniem KOWR danych osobowych zgłaszanych przedstawicieli przekażą tym osobom informację o przetwarzaniu ich danych osobowych przez KOWR stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (udostępnioną również na stronie podmiotowej BIP KOWR w zakładce Konsultacje społeczne).
 6. Po udostępnieniu przez Izbę rolniczą/organizację rolniczą danych osobowych przedstawicieli do Rad Społecznych KOWR oraz innych danych osobowych zawartych we wniosku i dokumentacji, o których mowa w pkt. II niniejszego Zawiadomienia, KOWR staje się ich odrębnym administratorem i przetwarzać je będzie w celach związanych z weryfikacją spełnienia wymagań określonych w ww. Regulaminie Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR, ustaleniem składu Rady, i powołaniem Rady społecznej a także w celach związanych z obowiązkiem powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).
 7. KOWR przetwarza dane osobowe członków Rady Społecznej w celach związanych z organizacją
  i funkcjonowaniem Rady Społecznej, prowadzeniem rozliczeń finansowych związanych ze zwrotem kosztów przejazdu na posiedzenia Rady a także w celach związanych z obowiązkiem powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji i jest to niezbędne do wykonania zadań KOWR realizowanych w interesie publicznym oraz do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
 8. W przypadku gdy zgłoszeni przez izbę/organizację rolniczą przedstawiciele nie zostaną powołani do Rady społecznej, KOWR przetwarzać będzie ich dane osobowe zawarte w udostępnionej dokumentacji, o której mowa w ust. II pkt. 2 wyłącznie w celach dokumentujących realizacje powierzonych mu zadań oraz w celu realizacji obowiązku archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobnych przez KOWR w celach związanych z organizacją i obsługą Rady Społecznej znajdują się na stronie podmiotowej BIP KOWR w zakładce Konsultacje społeczne.

Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Barć Małgorzata
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2020-02-07
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-02-07 11:56:05
Data i godzina publikacji:
2020-02-07 10:44:39