Ogłoszenie o dodatkowym terminie naboru do Rady Społecznej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Ogłoszenie o dodatkowym terminie naboru do Rady Społecznej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie zawiadamia o dodatkowym terminie naboru do Rady Społecznej przy OT KOWR w Warszawie.

 1. Podstawowe informacje dotyczące działania Rady Społecznej:
 1. Członkiem Rady Społecznej w OT KOWR w Warszawie mogą być przedstawiciele organizacji rolniczej, tj. organizacji społeczno-zawodowej rolników, związku zawodowego rolników lub innych organizacji, działających na rzecz rolników lub rolnictwa na terenie województwa mazowieckiego.
 2. Organizacje te muszą spełniać następujące kryteria:
 1. Posiadanie struktur o zasięgu co najmniej województwa mazowieckiego,
 2. Liczba członków organizacji co najmniej 700 członków w skali kraju.
 1. Kadencja Rady trwa dwa lata, członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście.
 2. Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności opiniowanie wniosków Dyrektora OT KOWR oraz zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych  ZWRSP.
 3. W skład Rady w OT KOWR wchodzi dwóch przedstawicieli Izby Rolniczej Województwa Mazowieckiego oraz po jednym przedstawicielu pozostałych organizacji rolniczych, funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego. Rada liczy nie mniej niż siedmiu i nie więcej niż trzynastu członków.
 4. W przypadku gdy więcej niż jedenaście organizacji rolniczych wskaże przedstawicieli do Rady Społecznej,
  w skład Rady wchodzą przedstawiciele tych organizacji rolniczych, które zrzeszają największą liczbę członków.
 5. Pełna treść Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR znajduje się na stronie http://bip.kowr.gov.pl/informacje-publiczne/zarzadzenia-dyrektora-generalnego/zarzadzenie-nr-21-2018-z-dyrektora-generalnego-krajowego-osrodka-wsparcia-rolnictwa-z-dnia-05-lutego-2018-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-rad-spolecznych-dzialajacych-przy-oddzialach-terenowych-krajowego-osrodka-wsparcia-rolnictwa-zmienione-zarzadzeniem-nr-35-2018-z-z-dnia-05-03-2018-r
 1. Termin składania wniosków na członków Rady Społecznej upływa z dniem 9 marca 2018 r.
 2. Wnioski pisemne składane są listownie lub osobiście na adres : Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Pl. Bankowy 2, 00-095 z dopiskiem „Rada Społeczna przy OT KOWR w Warszawie”.
 3. Wniosek powinien być podpisany przez uprawnione osoby, zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji.
 4. Do wniosku należy dołączyć:
 1. Kserokopię statutu organizacji,
 2. Odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku – w przypadku wniosku składanego przez organizacje rolnicze,
 3. Dane kontaktowe do przedstawiciela organizacji w Radzie Społecznej,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających członkostwo w organizacji rolniczej co najmniej 700 członków lub oświadczenie tej organizacji o liczbie członków.

Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Marcin Wysocki
Autor ostatniej zmiany:
Przemysław Cieszkowski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-03-06
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-02-07 10:47:42
Data i godzina publikacji:
2018-03-06 12:27:04