OT KOWR Łódź - Zawiadomienie o naborze na członków Rady Społecznej działającej przy OT KOWR w Łodzi - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR Łódź - Zawiadomienie o naborze na członków Rady Społecznej działającej przy OT KOWR w Łodzi

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi ogłasza nabór do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi (OT KOWR w Łodzi). Nabór prowadzony jest zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2018/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 5 lutego 2018r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR zmienionego Zarządzeniem nr 35/2018/Z z dnia 5 marca 2018r. i Zarządzeniem nr 43/2018/Z z dnia 12 marca 2018r.

I.  Podstawowe informacje dotyczące działania Rady Społecznej:

 1. Rada Społeczna jest gremium doradczym i opiniującym dla Dyrektora OT KOWR w Łodzi.
 2. Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności:
 1. Opiniowanie wniosków Dyrektora OT KOWR w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) położonych na terenie działania OT KOWR w Łodzi,
 2. zgłaszanie do Dyrektora OT KOWR wniosków w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych ZWRSP położonych na terenie działania OT KOWR w Łodzi.
 1. W skład Rady Społecznej wchodzi dwóch przedstawicieli izby rolniczej oraz po jednym przedstawicielu organizacji rolniczych, funkcjonujących na terenie działania OT KOWR w Łodzi.
 2. Rada Społeczna liczy nie mniej niż siedmiu i nie więcej niż piętnastu członków.
 3. W przypadku gdy więcej niż trzynaście organizacji rolniczych wskaże przedstawicieli, w skład Rady Społecznej wchodzą przedstawiciele tych organizacji rolniczych, które zrzeszają największą liczbę członków.
 4. Przedstawicieli do Rady Społecznej wskazuje izba rolnicza oraz organizacje rolnicze, które posiadają struktury o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz liczą co najmniej 700 członków w skali kraju.
 5. Kadencja Rady Społecznej trwa dwa lata, członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście.
 6. Pełna treść Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR znajduje się na stronie http://bip.kowr.gov.pl/informacje-publiczne/zarzadzenia-dyrektora-generalnego/zarzadzenie-nr-21-2018-z-dyrektora-generalnego-krajowego-osrodka-wsparcia-rolnictwa-z-dnia-05-lutego-2018-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-rad-spolecznych-dzialajacych-przy-oddzialach-terenowych-krajowego-osrodka-wsparcia-rolnictwa-zmienione-zarzadzeniem-nr-35-2018-z-z-dnia-05-03-2018-r-oraz-zarzadzeniem-nr-43-2018-z-z-dnia-12-03-2018-r

II. Składanie wniosków o powołanie przedstawicieli do Rady Społecznej

 1. Izba rolnicza lub organizacja rolnicza w terminie określonym w ust. 3 składa podpisany przez uprawnione osoby (zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji) do Dyrektora OT KOWR pisemny wniosek o powołanie swoich przedstawicieli do Rady Społecznej.
 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:
  1. Kserokopię statutu,
  2. Odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku – w przypadku wniosku składanego przez organizacje rolnicze,
  3. Dane kontaktowe do zgłaszanego przedstawiciela w Radzie Społecznej (imię nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail, nr telefonu),
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających członkostwo w organizacji rolniczej co najmniej 700 członków lub oświadczenie tej organizacji o liczbie członków. (dokumenty potwierdzające członkostwo w organizacji rolniczej co najmniej 700 członków nie mogą zawierać danych osobowych pozwalających na identyfikację poszczególnych członków organizacji)
 3. Termin składania wniosków na członków Rady Społecznej upływa z dniem 24 lutego 2020r.
 4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 wraz załącznikami określonymi w ust. 2 należy złożyć w siedzibie OT KOWR w Łodzi, 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29 w terminie określonym w ust. 3. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za termin złożenia wniosku uznaje się dzień jego wpływu do OT KOWR.

Pełna treść zawiadomienia o naborze zawiera załącznik poniżej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres e-mail:  lodz@kow.gov.pl lub telefon 609 886 683.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Beata Bartoszewska
Autor ostatniej zmiany:
Przemysław Cieszkowski
Data wprowadzenia infromacji:
2020-02-06
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-02-07 10:47:42
Data i godzina publikacji:
2020-02-06 11:43:27