Zawiadomienie Dyrektora KOWR OT w Opolu o dodatkowym terminie naboru na Członków Rady Społecznej przy KOWR OT w Opolu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zawiadomienie Dyrektora KOWR OT w Opolu o dodatkowym terminie naboru na Członków Rady Społecznej przy KOWR OT w Opolu

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nr 35/2018/Z, z dnia 05.03.2018r. zmieniającego Zarządzenie nr 21/2018/Z, z dnia 05.02.2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy Oddziałach Terenowych KOWR, zawiadamiam o dodatkowym terminie naboru na członków Rady Społecznej przy Oddziale Terenowym KOWR w Opolu.

Informuje, iż w załączniku do zarządzenia nr 21/2018/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 5 luty 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR, wprowadzono zmiany Zarządzeniem Dyrektora Generalnego KOWR nr 35/2018/Z z dnia  05.03.2018 r. (link do Zarządzenia).

  1. Dodatkowo został wydłużony termin na składanie wniosków o powołanie przedstawicieli organizacji rolniczych do Rady Społecznej do dnia 9 marca 2018r.
  2. Organizacje rolnicze, posiadające struktury o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz liczące co najmniej 700 członków w skali kraju, w terminie wskazanym w ust. 1, mogą złożyć do Dyrektora OT KOWR pisemny wniosek o powołanie przedstawicieli tych organizacji do rady Społecznej. Wniosek powinien być podpisany przez uprawnione osoby, zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji.
  3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
  1. Kserokopię statutu organizacji rolniczej;
  2. Odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce, licząc od dnia złożenia wniosku – w przypadku wniosku składanego przez organizacje rolnicze;
  3. Dane kontaktowe do przedstawiciela organizacji rolniczej w Radzie Społecznej;
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających członkostwo w organizacji rolniczej
    co najmniej 700 członków lub oświadczenie tej organizacji o liczbie członków.”.

W razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt z KOWR OT w Opolu pod. nr telefonu: 77-400-09-00 lub pod adresem mailowym: opole@kowr.gov.pl

 

Opole, dnia 07.03.2018r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Radosław Jarosz
Autor ostatniej zmiany:
Przemysław Cieszkowski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-03-07
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-02-07 10:47:42
Data i godzina publikacji:
2018-03-07 14:32:59