Zawiadomienie o dodatkowym naborze do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zawiadomienie o dodatkowym naborze do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu ogłasza dodatkowy nabór do Rady Społecznej działającej przy OT KOWR we Wrocławiu.

 1. Podstawowe informacje dotyczące naboru i działania Rady Społecznej:
 1. W skład Rady Społecznej wchodzi dwóch przedstawicieli Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz po jednym przedstawicielu pozostałych organizacji rolniczych, funkcjonujących na terenie województwa dolnośląskiego. Rada liczy nie mniej niż siedmiu i nie więcej niż trzynastu członków.
 2. Organizacje rolnicze, tj. organizacje społeczno-zawodowe rolników, związki zawodowe rolników lub inne organizacje działające na rzecz rolników lub rolnictwa na terenie województwa dolnośląskiego, muszą spełniać następujące kryteria:
 1. posiadanie struktur o zasięgu co najmniej wojewódzkim,
 2. liczba członków organizacji wynosi co najmniej 700 w skali kraju.
 1. W przypadku gdy więcej niż jedenaście organizacji rolniczych wskaże przedstawicieli do Rady Społecznej, w skład Rady wchodzą przedstawiciele tych organizacji rolniczych, które zrzeszają największą liczbę członków.
 2. Kadencja Rady trwa dwa lata, członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście.
 3. Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności opiniowanie wniosków Dyrektora OT KOWR oraz zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 4. Pełna treść Zarządzenia nr 21/2018/Z z dnia 05.02.2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR oraz Zarządzenia nr 35/2018/Z z dnia 05.03.2018r. wprowadzającego zmiany do załącznika Zarządzenia nr 21/2018/Z znajduje się na stronie internetowej:  http://bip.kowr.gov.pl/informacje-publiczne/zarzadzenia-dyrektora-generalnego/.
 1. Termin składania wniosków do naboru dodatkowego na członków Rady Społecznej upływa z dniem 09 marca 2018r.
 2. Wnioski w formie pisemnej należy składać osobiście lub listownie na adres : Oddział Terenowy KOWR we Wrocławiu, ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław, z dopiskiem „Rada Społeczna”.
 3. Wniosek powinien być podpisany przez uprawnione osoby, zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji.
 4. Do wniosku należy dołączyć:
 1. Kserokopię statutu organizacji,
 2. Odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku  – w przypadku wniosku składanego przez organizacje rolnicze,
 3. Dane kontaktowe do osoby wskazanej jako kandydat na przedstawiciela organizacji w Radzie Społecznej,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających członkostwo w organizacji rolniczej co najmniej 700 członków  lub oświadczenie tej organizacji o liczbie członków.

Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Piotr Regiec
Autor ostatniej zmiany:
Przemysław Cieszkowski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-03-06
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-02-07 10:47:42
Data i godzina publikacji:
2018-03-06 15:32:27