Zawiadomienie o naborze do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zawiadomienie o naborze do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu

Na podstawie § 7 Zarządzenia Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nr 21/2018/Z, z dnia 05.02.2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy Oddziałach Terenowych KOWR, ogłaszam nabór kandydatów na członków Rady Społecznej przy Oddziale Terenowym KOWR w Opolu.

I. Warunki uczestnictwa w naborze i wymagana dokumentacja.

1. Skład Rady wskazuje Izba Rolnicza oraz organizacje rolnicze, które posiadają struktury o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz liczą co najmniej 1000 członkóww skali kraju.

2. Organizacje składają do Dyrektora KOWR OT w Opolu w terminie, o którym mowa
w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia, pisemny wniosek o powołanie przedstawicieli tych organizacji do Rady. Wniosek powinien być podpisany przez uprawnione osoby, zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji.

3. Do wniosku dołącza się:

     a) kserokopię statutu organizacji;

     b) odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące, licząc od dnia
         złożenia wniosku - w przypadku wniosku składanego przez organizacje rolnicze;

     c) dane kontaktowe do przedstawiciela organizacji w Radzie;

     d) kserokopie dokumentów potwierdzających członkostwo w organizacji rolniczej co najmniej 1000 członków lub oświadczenie tej organizacji o

         liczbie członków;

II. Termin składania wniosku i sposób wyłonienia kandydata Rady.

4. Wnioski kandydatów w formie pisemnej należy składać do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu przy ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole, w terminie do dnia 23 luty 2018r., lub pocztą liczy się data stempla pocztowego.

5. Powołanie członków Rady Społecznej następuje w formie pisemnej w drodze Zarządzenia Dyrektora OT KOWR w Opolu.

 

III. Zadania Rady Społecznej i inne informacje dodatkowo.

6. Do zadań Rady Społecznej przy OT KOWR w Opolu należy w szczególności:

a) opiniowanie wniosków Dyrektora w sprawach dotyczących zagospodarowania
nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (dalej: Zasobu
WRSP);
b) zgłaszanie do Dyrektora wniosków dotyczących sposobu zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu WRSP.

7. Członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście.

8. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Radzie, a jedynie zwrot kosztów przejazdu na posiedzenie na zasadach określonych w § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

 

W razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt z KOWR OT w Opolu pod. nr telefonu: 77-400-09-00 lub pod adresem mailowym: opole@kowr.gov.pl

 

Opole, dnia 09.02.2018r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Arkadiusz Szyńcowicz
Autor ostatniej zmiany:
Przemysław Cieszkowski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-02-09
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-02-07 10:47:42
Data i godzina publikacji:
2018-02-09 13:20:22