Zawiadomienie o naborze kandydatów na członków Rady Społecznej, działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zawiadomienie o naborze kandydatów na członków Rady Społecznej, działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie

W związku z wejściem w życie w dniu 05.02.2018 r. Zarządzenia nr 21/2018/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych, działających przy oddziałach terenowych KOWR, informujemy o możliwości zgłaszania kandydatów do Rady Społecznej, działającej przy Oddziale Terenowym KOWR w Koszalinie przez izby rolnicze oraz organizacje rolnicze, funkcjonujące na terenie działania Oddziału Terenowego KOWR w Koszalinie (województwo zachodniopomorskie- powiat białogardzki, drawski, kołobrzeski, Koszalin- miasto na prawach powiatu, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński oraz wałecki) w terminie do dnia 26.02.2018 r.

Przedstawicieli do Rady Społecznej wskazuje izba rolnicza oraz organizacje rolnicze, które posiadają struktury o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz liczą co najmniej 1000 członków w skali kraju.

W skład Rady wchodzi dwóch przedstawicieli izby rolniczej oraz po jednym przedstawicielu organizacji rolniczych, funkcjonujących na terenie działania Oddziału Terenowego KOWR w Koszalinie.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Społecznej, działającej przy Oddziale Terenowym KOWR w Koszalinie należy złożyć w postaci pisemnego wniosku o powołanie przedstawicieli danej organizacji do Rady Społecznej, skierowanego do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie.

W/w wniosek należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Koszalinie, ula Partyzantów 15, 75-411 Koszalin ( biuro podawcze parter) lub przesłać listem poleconym, nie poźniej niż w terminie do dnia 26.02.2018 r.

Wymogi formalne wniosku:

  •  wniosek powinien być podpisany przez uprawnione osoby, zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji;
  • do wniosku dołącza się:
  1. kserokopię statutu organizacji;
  2. odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku - w przypadku wniosku składanego przez organizacje rolnicze;
  3. dane kontaktowe do przedstawiciela organizacji w Radzie;
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających członkostwo w organizacji rolniczej co najmniej 1000 członków lub oświadczenie tej organizacji o liczbie członków.

Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z § 9 Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym KOWR, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 21/2018/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia z dnia 05.02.2018 r., członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Radzie, a jedynie zwrot kosztów przejazdu na posiedzenie na zasadach określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej ( Dz. U. poz.167).

Miejsca publikacji niniejszego zawiadomienia:

  • siedziba OT KOWR w Koszalinie, ul. Partyzantów 15 a, 75-411 Koszalin; - BIP KOWR;
  • Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku, Świdwinie oraz Wałczu;
  • Zachodniopomorska Izba Rolnicza — Oddział w Koszalinie.

 

DYREKTOR
Krzysztof Nieckarz

W załączeniu:

- Regulamin Rady Społecznej, działającej przy Oddziale Terenowym KOWR, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 21/2018/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 05.02.2018 r.

Koszalin, dnia 09.02.2018 r


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Przemysław Cieszkowski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-02-09
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-02-07 10:47:42
Data i godzina publikacji:
2018-02-09 17:47:46