Zawiadomienie o wyniku naboru na członków Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zawiadomienie o wyniku naboru na członków Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku

Dyrektor Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku informuje o wyniku naboru do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku (OT KOWR w Białymstoku).
Nabór prowadzony był zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2018/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 5 lutego 2018 r, w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR zmienionego Zarządzeniem nr 35/2018/Z z dnia 5 marca 2018 r. i Zarządzeniem nr 43/2018/Z z dnia 12 marca 2018 r.

W skład Rady zostali wybrani przedstawiciele następujących organizacji:
Podlaskiej Izby Rolniczej.
Związku Zawodowego Rolnictwa SAMOOBRONA.
Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników.
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych.

Ochrona danych osobowych
Izby rolnicze są administratorami danych osobowych swoich członków w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. 119 z 04.05. 2016 r. str. 1) (dalej jako „RODO”) i przetwarzają je w celach związanych z realizacją swoich zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r.  poz.1027 ).
Organizacje rolnicze są administratorami danych osobowych swoich członków w rozumieniu RODO i przetwarzają je w celach związanych z realizacją swoich zadań statutowych.
Izba rolnicza i organizacje rolnicze udostępniają KOWR dane osobowe zgłaszanych przedstawicieli do Rad Społecznych po spełnieniu przesłanki legalności ich przetwarzania, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. po wyrażeniu przez te osoby zgody na udostępnienie KOWR ich danych w związku ze zgłoszeniem tych osób do powołania w skład Rady Społecznej.
Izba rolnicza i organizacje rolnicze udostępniają KOWR inne niż wymienione w ust. 3 dane osobowe zawarte we wniosku i dokumentacji do niego załączonej, o których mowa w części II niniejszego Zawiadomienia, po spełnieniu jednej z przesłanek legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 RODO.
Izba rolnicza i organizacje rolnicze przed udostępnieniem KOWR danych osobowych zgłaszanych przedstawicieli przekażą tym osobom informację o przetwarzaniu ich danych osobowych przez KOWR stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (udostępnioną również na stronie podmiotowej BIP KOWR w zakładce Konsultacje społeczne).  
Po udostępnieniu przez Izbę rolniczą/organizację rolniczą danych osobowych przedstawicieli do Rad Społecznych, KOWR staje się ich odrębnym administratorem i przetwarzać je będzie w celach związanych z weryfikacją spełnienia wymagań określonych w ww. Regulaminie Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR, ustaleniem składu Rady, i powołaniem Rady społecznej a także w celach związanych z obowiązkiem powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).
KOWR przetwarza dane osobowe członków Rady Społecznej w celach związanych z organizacją
i funkcjonowaniem Rady Społecznej, prowadzeniem rozliczeń finansowych związanych ze zwrotem kosztów przejazdu na posiedzenia Rady a także w celach związanych z obowiązkiem prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji i jest to niezbędne do wykonania zadań KOWR realizowanych w interesie publicznym oraz do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
W przypadku gdy zgłoszeni przez izbę/organizację rolniczą przedstawiciele nie zostali powołani do Rady Społecznej, KOWR przetwarzać będzie ich dane osobowe zawarte w udostępnionej dokumentacji, o której mowa w części II ust. 2 niniejszego Zawiadomienia wyłącznie w celach dokumentujących realizacje powierzonych mu zadań oraz w celu realizacji obowiązku archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobnych przez KOWR w celach związanych z organizacją i obsługą Rady Społecznej znajdują się na stronie podmiotowej BIP KOWR w zakładce Konsultacje społeczne.

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Marta Sawicka
Data wprowadzenia infromacji:
2020-03-17
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-17 09:11:36
Data i godzina publikacji:
2020-03-17 08:55:35